Actueel nieuws

30 november 2020

Kamerbrief Voortgang samen tegen mensenhandel

Op 8 november stuurde de staatssecretaris de Tweede Kamer een voortgangsbrief over het programma samen tegen mensenhandel. Hierin verwijst de staatssecretaris naar enkele praktische instrumenten die het mogelijk moeten maken om slachtoffers sneller te signaleren, hen beter te helpen en daders steviger aan te pakken.

Lees meer

30 november 2020

Kamerbrief Opsporing en vervolging mensenhandel

De staatssecretaris schrijft in november 2020 aan de Tweede Kamer dat er de afgelopen jaren flink is geïnvesteerd in de opsporing en vervolging van mensenhandelaren. Deze investeringen vertalen zich niet meteen in concrete resultaten: het werven van nieuwe medewerkers, het aanleren van nieuwe werkwijzen, het ontwikkelen van nieuwe technologieën, het certificeren van rechercheurs en trainen van alle eerstelijns politie agenten kost tijd. Grote effecten van deze investeringen worden pas op termijn zichtbaar. Tegelijkertijd lijkt er dit jaar al een eerste effect te zijn van deze maatregelen. Voor het eerst sinds jaren is er sprake van een toename van het aantal geregistreerde OM-verdachten.

Lees meer

25 november 2020

Bestrijding georganiseerde criminaliteit

Half november 2020 heeft minister Grapperhaus bijgevoegde voortgangsbrief over de aanpak van de georganiseerde criminaliteit naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees meer

25 november 2020

Herbesteding vrijgevallen middelen politiebegroting

Door een andere invulling dan de voorgenomen centralisatie van arrestantenzorg van de politie-eenheid Amsterdam, zijn middelen vrij gevallen in de begroting van de Politie. Het gaat om structureel 7,1 mln. euro vanaf 2021. De minister informeert de Kamer in bijgaande brief over de herbesteding van deze middelen.

Lees meer

25 november 2020

Onderzoek afdelingen Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK)

De korpschef heeft de huidige werkwijze met betrekking tot interne integriteitsonderzoeken, uitgevoerd door de afdelingen Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK), laten onderzoeken. Hieruit blijkt dat het te vaak niet goed gaat; het VIK-onderzoek blijkt lang niet altijd snel, adequaat, zorgvuldig of respectvol genoeg te zijn. De minister schrijft aan de Kamer achter de conclusie van de korpschef te staan dat het huidige stelsel niet voldoet en moet worden veranderd. Juist bij een organisatie die verantwoordelijk is voor de veiligheid op straat moet de interne veiligheid goed geborgd zijn. Bij deze verandering staan drie uitgangspunten centraal: rechtszekerheid, verbetering kwaliteit en helder onderscheid disciplinair en strafrechtelijk onderzoek.

Lees meer

23 november 2020

Actieplan Strafrechtketen en Kamerbrief

In zijn brief van 26 juni kondigde de minister mede naar aanleiding van de doorlichting strafrechtketen (PWC) een verbeterplan voor de strafrechtketen aan. Het actieplan van het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) stuurde de minister op 17 november aan de Kamer. Met het Actieplan Strafrechtketen wil het BKB nadrukkelijk een extra impuls geven aan de versnelling van doorlooptijden, het inlopen van voorraden en aan ketensamenwerking. In zijn brief licht de minister het vervolg op de aanpak toe en gaat hij in op financiële aspecten van het functioneren van de strafrechtketen.

Lees meer

18 november 2020

Halfjaarbericht politie aan de Tweede Kamer

Op 5 november 2020 heeft de minister het halfjaarbericht politie aan de Tweede Kamer verzonden. Dit halfjaarbericht is separaat van de GGP-brief verzonden die op 4 november naar de Kamer is uitgegaan.

Lees meer

9 november 2020

Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters november 2020

In deze Nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 2 november 2020. In dit LOVP werd gesproken over onder andere het thema maatschappelijk sentiment ten tijde van Corona. Nadrukkelijk stond ook de roosterdruk en bezettingsproblematiek in de gebiedsgebonden politiezorg op de agenda. Verder is gesproken over de besteding van een restant van de regeerakkoordgelden van 7,1 miljoen euro. Dit LOVP kwam in de plaats van het geannuleerde overleg van eind september.
Daarnaast een interview met Frans Heeres, portefeuillehouder Gebiedsgebonden Politiezorg bij de Nationale Politie over de ontwikkeling van een toekomstbestendige gebiedsgebonden politiezorg.
Tot slot een overzicht van recente publicaties op onze website.

Lees meer

5 november 2020

GGP en politiecapaciteit

Tot 2024 is in de Gebiedsgebonden Politiezorg (GGP) sprake van een onderbezetting en van andere factoren die leiden tot inzetbaarheids- en inplanbaarheidsvraagstukken, waardoor grote rooster- en werkdruk ontstaat.

Lees meer

21 oktober 2020

Brief van de Regioburgemeesters, VNG en NGB voor het AO op 29 oktober inzake georganiseerde criminaliteit/ondermijning

De omvang, de groei en de meedogenloosheid van de georganiseerde criminaliteit in Nederland vragen om een voortvarende en effectieve aanpak. Dat schrijven de Regioburgemeesters, de VNG en het NGB in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer

1 2 3 4 ... 34