Actueel nieuws

17 september 2018

Onderzoek Burgemeesters in cyberspace

Handhaving van de openbare orde door bestuurlijke maatregelen in een digitale wereld.

Lees meer

17 september 2018

CAO Akkoord Politie 2018-2020

De minister van Justitie en Veiligheid, de Korpschef en de vakbonden zijn vrijdag 14 september tot een cao-akkoord gekomen voor de politie. De bonden leggen het akkoord de komende weken voor aan hun achterban.

Lees meer

13 september 2018

Cao-acties 14-16 september 2018

 

De vakbonden hebben aangekondigd dat de politie in het kader van de besprekingen over de cao het weekend van 14 t/m 16 september 2018 het werk in heel Nederland zal neerleggen. 

Lees meer

14 augustus 2018

Onderzoek EénVandaag

Ruim tweederde (68%) van de mensen vindt dat de politie onvoldoende aanwezig is op straat. Dat blijkt uit een gewogen peiling van EénVandaag onder 27.000 mensen. Juist de mensen op het platteland missen de politie meer in hun eigen buurt dan de inwoners van de vier grootste steden.

Lees meer

18 juli 2018

Onderzoek criminele 'weldoeners'

Onderzoek van Tilburg University in opdracht van het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap, wijst uit dat minimaal een op de drie Nederlandse gemeenten wel een criminele 'weldoener' kent. Dit zijn personen met een twijfelachtige (of criminele) achtergrond die zich positief profileren door bijvoorbeeld sportverenigingen te sponsoren, stichtingen voor goede doelen te steunen of evenementen te organiseren.

Lees meer

16 juli 2018

CAO besprekingen

Op 1 mei jl hebben de vakbonden in het kader van de cao-besprekingen een zogenoemd ‘herstelplan’ gestuurd aan de minister en de Korpschef. Realisatie van dit plan (pdf, 140 kB), waarin 33 maatregelen staan gericht op doorontwikkeling van de politieorganisatie is, door de politievakbonden als randvoorwaardelijk gesteld voordat over flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden kan worden gesproken. Vervolgens hebben de vakbonden

Lees meer

16 juli 2018

Halfjaarbrief politie

Op 4 juli zond de minister een halfjaarbericht over de politie aan de Tweede Kamer. In zijn laatste voortgangsbrief over de vorming van de Nationale Politie heeft hij toegezegd tweemaal per jaar de Kamer te blijven informeren over ontwikkelingen binnen de politie. Bijlagen bij het halfjaarbericht gaan in op ontwikkelingen in de taakuitvoering door politie, politiepersoneel en toezeggingen en moties.

Lees meer

18 juni 2018

Verdeling extra middelen politie regeerakkoord

Op 15 juni 2018 heeft het kabinet een besluit genomen over de verdeling van de extra middelen voor de politie uit het regeerakkoord. De politie krijgt er structureel 291 miljoen euro bij. Voor dit bedrag worden 1111 extra agenten aangesteld en er wordt 64 miljoen uitgetrokken voor ICT, innovatie en voor de uitrusting van de politie. Daarnaast komt er 16 miljoen beschikbaar voor de Politieacademie.

Lees meer

18 juni 2018

Evaluatie Politiewet 2012

Vrijdag 15 juni 2018 heeft de minister van Justitie en Veiligheid een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin de reactie van het Kabinet op het rapport van de commissie Evaluatie Politiewet 2012. De minister onderschrijft de conclusie van de commissie dat het noodzakelijk is dat de politie verder doorontwikkelt en verbetert. Hij geeft onder andere aan dat er meer ruimte moet komen voor lokale sturing en dat de lokale driehoek hierbij een leidende rol heeft. De commissie constateerde in haar rapport dat de balans bij de nationale politie te veel was doorgeslagen naar centraal en uniform. Er was reeds een koers ingezet om dit te herstellen en dit beleid wordt nu met kracht voortgezet.

Lees meer

25 mei 2018

Onderzoek anti-ondermijningsfonds

Eind 2017 hebben de regioburgemeesters aan Berenschot gevraagd vervolgonderzoek te doen naar een revolverend anti-ondermijningsfonds, om tot een structurele financiering van de versterking van de aanpak van ondermijning te komen. De wens om tot een dergelijk fonds te komen is eerder op diverse momenten geuit door de regioburgemeesters en ook opgenomen in onze Proeve van Wetgeving (pdf, 537 kB). Wij hebben Berenschot gevraagd vanuit internationaal perspectief te verkennen welke vergelijkbare fondsen er in het buitenland reeds bestaan. Wij hebben gevraagd de werking van deze fondsen en de succes- en faalfactoren in kaart te brengen om vervolgens een haalbare vertaling naar de Nederlandse situatie te maken en concreet uit te werken.

Lees meer

1 ... 3 4 5 6 7 ... 33