CAO besprekingen

16 juli 2018

Op 1 mei jl hebben de vakbonden in het kader van de cao-besprekingen een zogenoemd ‘herstelplan’ gestuurd aan de minister en de Korpschef. Realisatie van dit plan (pdf, 140 kB), waarin 33 maatregelen staan gericht op doorontwikkeling van de politieorganisatie is, door de politievakbonden als randvoorwaardelijk gesteld voordat over flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden kan worden gesproken. Vervolgens hebben de vakbonden

In het ultimatum gaven zij aan uiterlijk 1 juli duidelijkheid te willen over onderstaande punten:

  1. Welke oplossingen ziet de werkgever ten aanzien van het vervangingsvraagstuk als gevolg van de natuurlijke uitstroom van politiepersoneel?
  2. Wat gaat de werkgever concreet doen met het door de politievakbonden aangedragen herstelplan voor de Nationale Politie?
  3. Welke stappen gaat de Minister nemen naar aanleiding van het burgerinitiatief ‘zware & hoog risico beroepen’ waaronder de politiemensen vallen dat door de vakorganisaties aan de commissie van de Tweede Kamer is overhandigd?
  4. Wat biedt de werkgever de politiemensen van Nederland in de verbetering van hun inkomen?

De minister en de Korpschef hebben op 2 juli op deze vragen van de vakbonden gereageerd. In de brief van de minister en korpschef (pdf, 324 kB) wordt feitelijke informatie gegeven over de instroom van nieuwe medewerkers, flexibilisering politieonderwijs, de maatregelen die in het LOVP zijn afgesproken om te komen tot meer lokale ruimte en zijn de politieorganisaties uitgenodigd om in een zogenoemd strategisch topoverleg tussen politie, vakbonden en ondernemingsraad door te spreken over doorontwikkeling van de politieorganisatie.

De korpschef reageert daarnaast ook separaat naar de vakbonden. In zijn brief (pdf, 201 kB) geeft hij aan dat hij goed notie heeft genomen van de (emotionele) reactie van de medewerkers op de voorstellen voor flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden en dat hij met aangepaste en aanvullende voorstellen zal komen. Ook geeft hij aan dat de politiechefs gevraagd zijn de komende 3 weken binnen hun eenheden in gesprek te gaan over de meest urgente knelpunten op gebied van capaciteit, werkdruk en ondersteuning. Naar aanleiding van deze gesprekken zal de korpschef met de vakbonden in gesprek gaan over mogelijke oplossingen. In deze brief geeft de korpschef aan dat hij in het strategisch topoverleg met vakbonden en ondernemingsraad wil spreken over de onvrede bij de medewerkers, het oplossen van de meest urgente knelpunten en de doorontwikkeling van de politieorganisatie.

Naar aanleiding van deze reactie hebben de vakbonden per brief (pdf, 148 kB) aangegeven dat ze de reactie onvoldoende concreet vinden (al meerdere keren zijn er afspraken gemaakt over meer lokale ruimte zonder dat dit leidt tot verandering) en dat de oplossing voor de problemen bij de politie nog altijd gezocht lijkt te worden via de medewerkers. Het overleg over de cao wordt opgeschort.

In een separate brief (pdf, 128 kB) aan de korpschef geven de vakbonden aan dat ze daadkracht missen bij de politietop om problemen echt aan te pakken. Het overgrote deel van de problemen is reeds jarenlang bekend, aldus de vakbonden, maar zijn nooit effectief met het juiste beleid aangepakt. Politiemensen hebben nu het gevoel dat hiervoor de rekening moeten betalen. De vakbonden geven aan dat ze vinden dat de korpsleiding onvoldoende in verbinding staat met de werkvloer waar al langere tijd aandacht gevraagd wordt voor de (capaciteits)problemen. Het feit dat de korpsleiding nu als oplossing met voorstellen komt om de arbeidsvoorwaarden te flexibiliseren noemen ze een inschattingsfout die funest is voor het vertrouwen in hoe de politie wordt geleid. Er wordt gesproken van een gezagscrisis. De huidige verhoudingen tussen politiemedewerkers en politietop zijn te wankel om geloofwaardig afspraken over de cao te kunnen maken. Het overleg wordt opgeschort tot in ieder geval 25 juli a.s in afwachting van de inventarisatie door de politiechefs van de knelpunten in de eenheden. Op 25 juli zal worden bezien of het overleg weer wordt opgepakt.