Geweld

Naast de klassieke HIC-delicten zijn er nog andere delicten die een hoge impact hebben op slachtoffers en hun omgeving. Het gaat daarbij in het bijzonder om geweldsdelicten waarbij de focus ligt op uitgaansgeweld, homofoob geweld, kindermishandeling en huiselijk geweld.

De aanpak van geweld blijft de aandacht houden. De regierol ligt bij de gemeenten. Gemeenten bepalen samen met het OM en op advies van de politie aan de hand van de lokale omstandigheden aan welke vormen zij specifiek de prioriteit geven. Bij de aanpak van huiselijk en seksueel geweld richten interventies zich bij voorkeur niet enkel op de dader, maar ook op het systeem waarbinnen het delict wordt gepleegd (gezin, partnerrelatie, afhankelijkheidsrelatie). Gelet op de systeemgerichtheid heeft het in beginsel de voorkeur om strafrechtelijke interventies te combineren met niet-strafrechtelijke (zorg, opvang en hulpverlening). Bij de aanpak van uitgaansgeweld is alcoholgebruik - ook in combinatie met drugs - geïdentificeerd als belangrijke risicofactor voor geweld. Vooral in het uitgaansleven leidt dit middelengebruik tot openbare orde problemen en geweld. Er is een pakket aan maatregelen gericht op de registratie door de politie van alcohol en drugs bij geweldplegers en de inzet van justitiële sancties die op dit middelengebruik ingrijpen. 

De aanpak van geweld is onderdeel van het gemeentelijk veiligheidsbeleid.