Versterking aanpak Kabinetsperiode 2017-2021

Versterking van de aanpak en wetgeving

In het LOVP van 12 december 2016 is ingestemd met een gezamenlijke Toekomstagenda Ondermijning. Deze toekomstagenda moet bijdragen aan een versteviging van de aanpak van ondermijning in de regio’s, gefaciliteerd en ondersteund door het Rijk en de landelijke partners. Nadere wetgeving is daarvoor een randvoorwaarde, bijvoorbeeld om informatiedeling gemakkelijker te maken.

De (regio)burgemeesters hebben in mei 2017 op verzoek van de minister een groslijst van wetgevingswensen aangedragen bij de minister (zie deze brief en de groslijst). In september 2017 hebben de regioburgemeesters in het LOVP de minister een ‘Proeve van wetgeving: Voorkomen en Aanpakken ondermijning’ overhandigd waarin zij een aantal concrete suggesties doen voor aanpassing van wetgeving. In de proeve worden voorstellen gedaan om informatiedeling binnen de gemeente en tussen gemeenten en andere partijen goed juridisch te borgen. Daarnaast worden er voorstellen gedaan ter verbetering van de aanpak van ondermijning. De suggesties komen voort vanuit de gemeentelijke praktijk.

De minister werkt inmiddels aan een wetgevingsagenda. Zo is het wetsvoorstel gegevensverwerking samenwerkingsverbanden in behandeling genomen door het parlement. Hierdoor krijgen de diverse overheidspartijen meer mogelijkheden om informatie en kennis te delen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit en wordt een wettelijke basis gelegd onder de informatie-uitwisseling binnen het RIEC.

Verder wil de minister de sluitingsbevoegdheid van panden voor burgemeesters uitbreiden. In de Opiumwet is al geregeld dat een burgemeesters een pand kan sluiten wegens de aanwezigheid van een handelshoeveelheid drugs. Het is mogelijk gemaakt dit te kunnen doen bij strafbare voorbereidingshandelingen voor drugshandel en -productie. De minister wil burgemeesters tevens de mogelijkheid geven om een pand te sluiten zodra er wapens zijn aangetroffen.

Bespoedigen uitvoering wetsvoorstel verruiming van artikel 174a Gemeentewet (december 2020)

Namens de G4-gemeenten, de VNG en het NGB hebben de regioburgemeesters begin december 2020 aandacht gevraagd bij de minister van Justitie en Veiligheid voor het snel behandelen van het concept wetsvoorstel inzake uitbreiden artikel 174a Gemeentewet. De beoogde verruiming van dit artikel geeft burgemeesters de bevoegdheid om woningen te sluiten wanneer er sprake is van ‘ernstig geweld van buitenaf’, zoals bij een beschieting of explosief. Ook wordt het mogelijk voor burgemeesters om woningen te sluiten wanneer er wapens worden gevonden.
Zie ook de brief hierover aan de minister van 4 december 2020:
Bespoedigen uitvoering wetsvoorstel verruiming van artikel 174a Gemeentewet (4 december 2020)

Regioburgemeesters hebben daarnaast, ondersteund door de VNG, aangegeven dat ook het delen van informatie tussen gemeentelijke diensten vergemakkelijkt moet worden. De minister heeft aangekondigd dat hij hierover advies zal vragen aan de Raad van State. De briefwisseling hierover is te vinden bij Meer Informatie onderaan deze pagina.

Versterking van de aanpak en extra financiële middelen

Het Kabinet heeft in het regeerakkoord 2017 – 2021 extra geld uitgetrokken voor de aanpak: een incidenteel ondermijningsfonds van 100 miljoen euro en structureel extra investeringen van 5 miljoen euro in 2018, oplopend naar 10 miljoen euro vanaf 2019.

Om tot een goede verdeling van de 100 miljoen euro uit het ondermijningsfonds te komen heeft de minister de regio’s en betrokken landelijke partners - zoals de politie, het OM en de Belastingdienst - gevraagd wat nodig is voor een versterking van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. De professionals ter plaatse weten lokaal het beste wat er moet gebeuren om de aanpak te versterken. Er komt circa 85 miljoen euro beschikbaar voor 10 meerjarige regionale plannen en 15 miljoen euro voor versterking op landelijk niveau. 

Reactie plannen ‘Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit’ (oktober 2019)

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in oktober 2019 nam de Tweede Kamer de motie aan van de Kamerleden Heerma en Dijkhoff om te komen tot een landelijk team dat de aanpak van ondermijnende criminaliteit moet intensiveren.

Op 18 oktober stuurde het Kabinet haar plannen aan de Kamer onder de noemer ‘Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit’.

In onze brief van 29 oktober 2019 reageren de regioburgemeesters en de VNG op deze plannen. Belangrijk daarin is dat structurele financiering, ook voor de lokaal/regionale aanpak. Daarnaast moet er meer geïnvesteerd worden op het gebied van preventie en moet er meer aandacht zijn voor de wisselwerking en verbondenheid tussen de (inter)nationale en lokaal/regionale aanpak.

Motie Heerma/Dijkhoff over inrichten van een interventieteam ondermijning (19 september 2019)

Plannen Kabinet 'Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit’:

Kamerbrief over Extra investering ter verlichting van de basispolitiezorg (20 november 2019)

Reactie regioburgemeesters en VNG op de Kabinetsplannen (29 oktober 2019)

Brief van de Regioburgemeesters aan Ministerie van JenV over bewaken en beveiligen (11 oktober 2019)

Brief Regioburgemeesters aan de Leden van de Tweede Kamer reactie op motie 19 september (24 september 2019)

In de Kamerbrief Uitwerking breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (18 juni 2020) geeft de minister van JenV aan hoe hij de middelen die in de Voorjaarsnota voor het breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit beschikbaar komen, zal verdelen. Onder andere een structurele intensivering van bewaken en beveiligen is hier onderdeel van dat de ontstane druk op de basisteams van de politie moet verlichten. Daarnaast wordt het Multidisciplinair interventieteam structureel gefinancierd en komen er incidentele middelen voor preventie en de lokaal/regionale aanpak vrij.
Deze brief is een financiële uitwerking van de plannen die de minister presenteerde in oktober 2019 en vervolgens april 2020.

Meer informatie