Recidive en veelplegers

Bijna 50% van de gevangenen pleegt binnen 2 jaar na vrijlating opnieuw een strafbaar feit. Dit heet recidive. Recidivisten die regelmatig de fout in gaan, worden veelplegers genoemd. Deze veelplegers (slechts een klein deel van alle delinquenten) is verantwoordelijk voor een relatief groot deel van de gepleegde criminaliteit.

Het onderzoeksjournalistieke platform De Monitor wilde weten hoe het komt dat circa de helft van de gevangenen binnen 2 jaar opnieuw de fout in gaat. Het onderzoek is hier te lezen. 

Om ex-gedetineerden succesvol te laten terugkeren in de samenleving hebben de VNG en het ministerie van Justitie en Veiligheid in de zomer van 2019 een convenant gesloten, het Bestuurlijk Akkoord Re-integratie (ex-)Gedetineerden. Het convenant beschrijft een samenwerkingspraktijk tussen gemeenten en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), de dienst die de gang van zaken binnen de penitentiaire instellingen organiseert. Belangrijke onderdelen van het akkoord zijn een actieve voorbereiding op terugkeer in de samenleving en betere informatie-uitwisseling.

Het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum van het Ministerie van J&V) berekent jaarlijks met behulp van de Recidivemonitor de strafrechtelijke recidive van Nederlandse justitiabelen. Zo goed als iedereen die in Nederland als verdachte met justitie te maken kreeg, wordt met het onderzoek van de Recidivemonitor gevolgd.

Meer informatie

Links