Zorg- en veiligheidshuizen

In de zorg- en veiligheidshuizen werken justitie, zorg en bestuur samen bij de aanpak van complexe problematiek rond overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. Nederland kent een groep kwetsbare personen die kampen met problemen op meerdere leefgebieden. Soms komen personen uit die groep als gevolg hiervan in aanraking met het strafrecht. Diverse factoren kunnen ervoor zorgen dat kwetsbare personen buiten de samenleving komen te staan en vervallen in crimineel gedrag. Denk aan armoede, schuldenproblematiek, een psychische stoornis, een onveilige thuissituatie, werkloosheid, gebrek aan huisvesting en het ontbreken van een passende opleiding of dagbesteding.

Bij de aanpak van lokale problemen op het gebied van criminaliteit en overlast gaat het regelmatig om complexe problemen die niet alleen via de zorg- of de justitieketen aangepakt kunnen worden. Het is dan van belang dat verschillende betrokken instanties nauw samenwerken en met elkaar werken aan de oplossing van de problemen. Dit loopt via de zorg-en veiligheidshuizen. In de meeste regio's werken in ieder geval gemeenten, politie, OM, Raad voor de Kinderbescherming, jeugdzorg, slachtofferhulp, Halt, reclassering, DJI en GGZ samen.

Onder ‘complexe problematiek' wordt veelal verstaan:

  • Er is sprake van problemen die op meer dan één leefgebied spelen en (naar verwachting) leiden tot crimineel en/of overlastgevend gedrag.
  • Samenwerking tussen meerdere ketens (minimaal dwang en drang) is nodig om tot een effectieve aanpak te komen.
  • De problematiek wordt beïnvloed door en heeft impact op het (gezins)systeem en/of de directe sociale leefomgeving (of wordt verwacht dat te gaan hebben); Of er is sprake van ernstige lokale of gebiedsgebonden veiligheidsproblematiek, die vraagt om een ketenoverstijgende aanpak.

De afgelopen jaren hebben de zorg- en veiligheidshuizen zich, naar lokale behoefte, ieder op eigen wijze verder ontwikkeld. Veiligheidshuizen kunnen daarom van elkaar verschillen in organisatiestructuur, in deelnemende partners en in werkwijze.

Meer informatie

Links