Ontwikkeling politiesterkte

De ontwikkeling en verdeling van de politiesterkte zijn van groot belang voor de kwaliteit en kwantiteit van de politiezorg in de gemeenten.

De minister van Justitie en Veiligheid bepaalt hoe de sterkte verdeeld wordt over de regio's. Het zijn vervolgens de burgemeesters die volgens de Politiewet 2012 samen met het openbaar ministerie bepalen hoe de sterkte binnen de regio wordt verdeeld en hoe de politie wordt ingezet. Om deze rol te kunnen spelen is betrokkenheid van de regioburgemeesters namens het gezag op de openbare orde op landelijk niveau belangrijk. Dit geldt bij zaken die zowel de kwaliteit als kwantiteit van het personeel beïnvloeden. De verdeling van de beschikbare regionale politiesterkte is, conform de Politiewet 2012 (art. 39.1), opgenomen in de regionale meerjaren beleidsplannen.

De formatie van de politie omvat alle functies en werkplekken op papier. De bezetting van de politie geeft inzicht op hoeveel van die functies en werkplekken er daadwerkelijk een politieagent aan het werk is, oftewel hoeveel functies er ‘bezet’ zijn. Dit geeft dus het realistische beeld over de beschikbare capaciteit van de politie. De bezetting kan in de praktijk zowel hoger als lager liggen dan de formatie. Indien de bezetting lager ligt in een politie-eenheid of -onderdeel, is er sprake van vacatures. Indien de bezetting hoger ligt, is er sprake van overbezetting. Er werken dan meer politieagenten dan is afgesproken voor dat onderdeel. Natuurlijke uitstroom of bijvoorbeeld interne doorstroom zal de bezetting dan in balans moeten brengen met de formatie.

Verdeling van de operationele sterkte (formatie en bezetting) over de eenheden

De huidige formatie (50.170 fte) en de bezetting daarvan waren per 31 december 2017 als volgt over de eenheden verdeeld:

Eenheden

Formatie operationele sterkte

Bezetting

Noord Nederland

3.979

4.207

Oost Nederland

6.743

6.904

Midden Nederland

4.782

4.712

Noord Holland

3.378

3.453

Amsterdam

5.283

5.308

Den Haag

5.964

5.936

Rotterdam

5.907

5.774

Zeeland West Brabant

3.375

3.427

Oost Brabant

3.066

3.131

Limburg

2.807

2.857

Landelijke eenheid

4.887

4.538

Overig*

 

69

Totaal

50.170

50.316

* PDC, Staf Korpsleiding, ODPA

 

Extra geld regeerakkoord: uitbreiding politie

De regering heeft extra geld vrijgemaakt om te investeren in de politie. In een brief aan de Kamer d.d. 15 juni 2018 informeert de minister de Kamer over de besteding van dit geld.

De politie wordt structureel uitgebreid met 1.111 fte volledig opgeleide operationele medewerkers. Er komen 769 fte extra agenten bij voor de wijk. Het gezag zal op voorstel van de politiechef in elke eenheid invulling geven aan de vraag waar deze extra capaciteit en expertise het beste kan worden ingezet.

 

Eenheden Totale toevoeging volledig opgeleide medewerkers

Noord Nederland

83

Oost Nederland

226

Midden Nederland 

65

Noord Holland

61

Amsterdam

60

Den Haag*

91

Rotterdam

126

Zeeland West-Brabant

135

Oost Brabant

114

Limburg

32

Subtotaal

982

Landelijke Eenheid

129
Totaal eenheden 1.111

 

De regioburgemeesters hebben in aanloop naar de kabinetsformatie samen met het openbaar ministerie aangegeven dat een uitbreiding van de politiesterkte van 4500 fte noodzakelijk is. (Zie ook de investeringsagenda). Het kabinet zet met de uitbreiding van 1111 fte hiertoe een eerste stap. Wil de politie adequaat antwoord kunnen blijven geven op maatschappelijke fenomenen als ondermijning, cybercrime maar ook bijvoorbeeld op de maatschappelijke vraagstukken die ontstaan door de toename van personen met verward gedrag in het publieke domein, dan zal zowel kwantitatief en kwalitatief nog een belangrijke slag gemaakt moeten worden. Dit geldt zowel voor de wijkgebonden politiezorg, als de opsporing als de intelligence-organisatie.

Meer informatie