Opsporing

De kwaliteit van de opsporing moet verbeterd worden. Daarom heeft de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie al in 2015 de politie de opdracht gegeven om in te zetten op het fundamenteel verhogen van de kwaliteit van de opsporing.

In november 2015, hebben politie en OM (het gezag waar het gaat om opsporing en vervolging) de nota Contouren voor een effectieve, toekomstbestendige opsporing opgeleverd. Politie en OM stellen in deze nota vast dat de verschillende maatschappelijke ontwikkelingen de opsporing voortdurend voor nieuwe uitdagingen stelt. Deze ontwikkelingen zijn onder meer internationalisering, digitalisering, het gebruik van big data, intensief gebruik van informatietechnologie en het ontstaan van complexe (internationale) netwerken. De contourennota stelt 17 maatregelen voor die de opsporing op korte termijn moeten versterken.

Via de eerste voortgangsnota kwam er een verdere uitwerking van de hoofdlijnen van de contourennota en is deze aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt. De minister liet daarin weten dat politie en OM de komende jaren met regelmaat rapporteren over het opgestarte programma. Bij deze eerste voortgangsnota is onder andere een grondige analyse (sterkte- zwakteanalyse) gevoegd, die inzicht geeft in de sterktes en zwaktes van de politieorganisatie, politiecultuur, professionals en hun omgeving. Deze bevindingen zijn meegenomen in het opstellen van een visie op de opsporing.
In maart 2017 verscheen het koersdocument ‘Naar een toekomstbestendige opsporing en vervolging’. In dit document worden maatschappelijke ontwikkelingen als burgeropsporing en steeds zwaardere vormen van criminaliteit beschreven, die fundamenteel raken aan de wereld van opsporen en vervolgen. Het koersdocument geeft richting aan de antwoorden op de vraagstukken die dat oproept. In 2018 heeft de minister d de politie de opdracht gegeven om met een ontwikkelagenda te komen voor het opsporen. Deze wordt momenteel gemaakt.

De regioburgemeesters benadrukken dat opsporing niet beperkt moet blijven tot recherche, maar dat daarbij een cruciale rol is weggelegd voor alle medewerkers bij de politie. Opsporing begint bij handhaving, dienstverlening en een goede verbinding met de samenleving. De versterking van de opsporing kan niet op zich staan, maar moet de politie altijd in samenhang met het versterken van de gebiedsgebonden politiezorg bezien, ook vanuit beheersmatig oogpunt (HR instrumentarium en cultuur, opleidingseisen nieuwe instroom, ICT toepassingen etc).

Meer informatie