Politieonderwijs en onderzoek

De Politieonderwijsraad is een wettelijk adviesorgaan van de minister van Justitie en Veiligheid. De Raad adviseert de minister, zowel gevraagd als ongevraagd, over het Nederlandse politieonderwijs. De Politieonderwijsraad maakt daarbij gebruik van de inbreng van de Politieacademie, de Politie en stakeholders uit het onderwijs. De Politieonderwijsraad is tevens een overleg- en afstemmingsorgaan tussen betrokkenen bij het politieonderwijs.

Politieonderwijsraad

De raad staat onder voorzitterschap van mw. prof. dr. Edith Hooge en is breed samengesteld met belanghebbenden uit het korps Nationale Politie, de Politieacademie, de politievakbonden, het Openbaar Ministerie, het openbaar bestuur, het middel- en hoger beroepsonderwijs en de universiteiten.

Als representant van het openbaar bestuur is burgemeester J. Wienen vanuit de regioburgemeesters door de minister van Justitie en Veiligheid benoemd als lid van de Politieonderwijsraad.

De Politieonderwijsraad kan besluiten tot het instellen van vaste en tijdelijke commissies en voor de werkwijze daarvan richtlijnen geven. De commissies fungeren als 'voorportaal' voor de raad. Een commissie diept  onderwerpen uit en voedt de conceptadviezen die in de raad worden behandeld. De raad heeft drie vaste commissies ingesteld, te weten: de commissie Kennis en Onderzoek, de commissie Kwalificatiestructuur Politieonderwijs en de commissie Onderwijs.

Commissie Kennis en Onderzoek

De Commissie Kennis en Onderzoek kent twee taken. Zij voert als taak de administratieve uitvoering, aanbesteding en begeleiding van onderzoek door derden uit.

Een andere belangrijke taak van de commissie is om advies uit te brengen aan de Politieonderwijsraad over de Strategische Onderzoeksagenda Nationale Politie. De commissie Kennis en Onderzoek bereidt dit advies voor. De korpschef Nationale Politie is een belangrijke behoeftesteller voor deze onderzoeksagenda. De minister van Justitie en Veiligheid stelt de Strategische Onderzoeksagenda vast.

De commissie Kennis en Onderzoek wordt voorgezeten door de heer Prof. M.J. Cohen. Op voordracht van de regioburgemeesters is voor het openbaar bestuur burgemeester H.J. Meijer lid van deze commissie.

Commissie Kwalificatiestructuur Politieonderwijs

De Politie formuleert de vraag naar opleidingen (zowel kwantitatief als kwalitatief). De Politieacademie ontwikkelt de opleidingen en verzorgt de examinering. De commissie KSP richt zich op de aansluiting van het politieonderwijs op de politiepraktijk. Hiervoor is een kwalificatiestructuur ontwikkeld, die onder meer bestaat uit kwalificatiedossiers. In de kwalificatiedossiers (KD’s) komt vraag en aanbod samen en staat informatie over de kwalificatie-eisen voor diploma’s, deeldiploma’s en certificaten. Het adviseren over deze dossiers én het onderhoud hiervan is de kerntaak van de commissie KSP. De voorzitter van deze commissie is mevrouw prof. dr. E. Hooge.

Commissie Onderwijs

In deze commissie komt een breed scala aan onderwerpen aan de orde, die 'rondom' het politieonderwijs spelen en tot aanpassingen in de kwalificatiedossiers (commissie Kwalificatiestructuur) kunnen leiden. Actuele onderwerpen zijn: het interne stelsel van kwaliteitszorg, de kwalificaties voor wijkagenten, en de (mogelijke) bijdrage van het politieonderwijs aan de doorontwikkeling van politiemensen naar een hoger opleidingsniveau en een 'leven lang leren'. De voorzitter van deze commissie is de heer drs. E.C.M. de Jaeger.

Meer informatie