Strategische Onderzoeksagenda

De Strategische Onderzoeksagenda voor de Nationale Politie bevat de thema's die de komende jaren in het politieonderzoek bijzondere aandacht verdienen. Het stelt de kaders op voor het toepassingsgericht wetenschappelijk onderzoek dat de Politieacademie uitvoert en voor het wetenschappelijk onderzoek dat wordt uitbesteed

De onderzoeksagenda is in 2014 door de Politieacademie in nauwe afstemming met politie en andere betrokkenen opgesteld. De Strategische Onderzoeksagenda voor de Nationale Politie is sinds 2015 voor vier jaar van kracht. De agenda betreft zowel onderzoek uitgevoerd door de Politieacademie als onderzoek dat middels de commissie Kennis en Onderzoek van de Politieonderwijsraad wordt uitbesteed aan onderzoeksbureaus en universiteiten. Zo wordt gericht kennis opgebouwd voor de politiepraktijk en het politieonderwijs, de uitvoering gecoördineerd en daarmee de belasting voor het korps klein gehouden. De cyclus van de agenda is afgestemd op de beleids- en beheercyclus, de begroting voor de periode 2015-2019 en de prioriteiten van de politie. Momenteel wordt aan een nieuwe strategische onderzoeksagenda gewerkt voor de periode na 2019.

De strategische onderzoeksagenda geeft richting aan het aan derden uit te besteden onderzoek. Dat laatste wordt jaarlijks gedaan via een Call door de  door de commissie Kennis en Onderzoek, vallend onder de  Politieonderwijsraad.

De commissie Kennis en Onderzoek bewaakt de samenhang van onderzoek dat wordt uitgevoerd op basis van die Strategische Onderzoeksagenda. Ook creëert de commissie waar nodig draagvlak voor uit te voeren onderzoek. Er wordt in de verdere programmering op basis van de strategische onderzoeksagenda een onderscheid gemaakt tussen onderzoek dat aan derden wordt uitbesteed en onderzoek dat de lectoraten van de Politieacademie uitvoeren. De administratieve uitvoering, de aanbesteding en begeleiding van onderzoek door derden gebeurt door de commissie Kennis en Onderzoek.

Meer informatie

Links