Jeugdcriminaliteit

In het LOVP spreken de regioburgemeesters  regelmatig met de minister van Justitie en Veiligheid over de voortgang van de aanpak op jeugdcriminaliteit. Bij de bestrijding van jeugdcriminaliteit ligt de nadruk op het voorkómen dat jeugdige delinquenten beginnen aan een langdurige criminele loopbaan. De aanpak richt zich zowel op individuele jongeren als op groepen.

Aanpak groepen

Gemeenten, politie, OM en andere ketenpartners werken intensief samen in de aanpak van problematische jeugdgroepen. Deze groepen zorgen voor overlast, plegen (soms ernstige) strafbare feiten en zijn een negatief voorbeeld voor opgroeiende jeugd in hun wijk. De aanpak lijkt succesvol aangezien het aantal problematische jeugdgroepen in Nederland de afgelopen jaren is gedaald, maar er blijft sprake van een hardnekkige problematiek. Aandacht van politie, gemeenten en OM blijft daarom nodig. Steeds vaker plegen jongeren strafbare feiten in wisselende samenstellingen en niet alleen in vaste groepen. Het gaat om fluïde netwerken die een andere aanpak vragen dan we gewend waren.

Van aanpak groepen naar aanpak groepsgedrag

In 2015 werkten gemeenten, politie, OM en andere ketenpartners in ruim twintig proeftuinen aan een verbeterslag op de aanpak. Een landelijk team, bestaande uit het Ministerie van Justitie en Veiligheid, politie, OM en Bureau Regioburgemeesters, ondersteunde de proeftuinen. Lees verder in de nieuwsbrief over de beproefde werkwijze.

De samenwerking heeft geleid tot een werkproces voor de integrale aanpak van problematische jeugdgroepen, het zogenaamde 7-stappenmodel. De Groepsscan, het nieuwe instrument van de politie, maakt er onderdeel van uit. Bureau Regioburgemeesters en het CCV ondersteunden in 2016 gemeenten en lokale partners om de aanpak te versterken met behulp van de 7 stappen.  Klik hier voor alle informatie over het 7 stappenmodel en de groepsscan.

Duiding problematisch jeugdgroepgedrag

Sinds de overgang naar het 7-stappenmodel en de groepsscan maken politie, gemeenten en OM niet langer gebruik van de shortlistmethodiek om problematische jeugdgroepen in beeld te brengen. Dit betekent dat ook de daarbij behorende prioritering in hinderlijk, overlastgevend en crimineel is losge­laten. Op verzoek en met medewerking van gemeenten, politie en OM is er een handreiking ontwikkeld die tegemoet komt aan de behoefte om een problema­tische jeugdgroep op lokaal niveau te kunnen duiden. Meer info.

Jeugdwet

In de aanpak van problematische jeugd is de combinatie van preventie, zorg en repressie belangrijk. Sinds 2015 is de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp in één hand gelegd: die van de gemeente. Het idee hierachter is dat gemeenten maatwerk kunnen leveren en de zorg voor jeugd kunnen afstemmen op het beleid voor werk en inkomen, onderwijs, sport en veiligheid. Op de website van de VNG is meer informatie te vinden over de jeugdwet en de uitvoering door gemeenten.

Meer informatie

Links