Recidive en veelplegers

Bijna 50% van de gevangenen pleegt binnen 2 jaar na vrijlating opnieuw een strafbaar feit. Dit heet recidive. Recidivisten die regelmatig de fout in gaan, worden veelplegers genoemd. Deze veelplegers (slechts een klein deel van alle delinquenten) is verantwoordelijk voor een relatief groot deel van de gepleegde criminaliteit.

De rechter kan ISD (Maatregel Inrichting Stelselmatige Daders) opleggen bij veelplegers. Zij komen dan voor maximaal 2 jaar terecht in een daarvoor ingerichte afdeling van een penitentiaire inrichting.

Het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum van het Ministerie van VenJ) berekent jaarlijks met behulp van de Recidivemonitor de strafrechtelijke recidive van Nederlandse justitiabelen. Zo goed als iedereen die in Nederland als verdachte met justitie te maken kreeg, wordt met het onderzoek van de Recidivemonitor gevolgd.

Meer informatie

Links