Benoeming onafhankelijk voorzitter Landelijk Strategisch Overleg Aanpak Ondermijning

5 maart 2018

Mr. P.G.A. (Peter) Noordanus, oud-burgemeester van Tilburg, is per 1 maart 2018 benoemd tot onafhankelijk voorzitter van het Landelijk Strategisch Overleg Aanpak Ondermijning (LSOAO).

Vanwege zijn grote kennis van en ervaring met de aanpak van ondermijnende criminaliteit in Zuid-Nederland is de heer Noordanus door de leden van het LSOAO voorgedragen voor deze rol, waarin hij gaat optreden als boegbeeld voor de bij de aanpak betrokken partijen. De werkzaamheden vinden plaats onder ministeriële verantwoordelijkheid van de minister van Justitie en Veiligheid, mede voor de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën.

Landelijk Strategisch Overleg Aanpak Ondermijning (LSOAO)

Het LSOAO is op 8 februari jl. van start gegaan. Het heeft onder andere tot taak om de aanpak van ondermijnende criminaliteit bij betrokken partners op lokaal, regionaal en landelijk niveau te stimuleren en te faciliteren en daarmee de actiegerichtheid van de integrale aanpak te ondersteunen. Bovendien adviseert het LSOAO de minister van Justitie en Veiligheid over de besteding van de in het regeerakkoord overeengekomen gelden, waaronder de €100 mln. van het Ondermijningsfonds.