Strategische agenda

Strategische Agenda regioburgemeesters 2022-2025
De input voor de Strategische Agenda van de regioburgemeesters is opgehaald bij de burgemeesters en hun samenwerkingspartners. Hierbij was de inhoudelijke koers uit het gezamenlijke position paper Politie van morgen en overmorgen leidend, aangevuld met de strekking uit diverse onderzoeken en beleidsstukken die huidige en toekomstige ontwikkelingen duiden.

Doelstelling
De regioburgemeesters hebben een gezamenlijk doel voor ogen: bijdragen aan veiligheid door een verdere investering in en ontwikkeling van een toekomst bestendige politieorganisatie.

Maatschappelijke versus organisatievraagstukken
Als vertegenwoordiger van het gezag over de politie ligt de focus in beginsel op de inzet en ontwikkeling van de politieorganisatie.
Naast de wettelijk verplichte onderwerpen, willen de regioburgemeesters daarbij meer ruimte maken voor het vroegtijdig bespreken van koers en richting van de politie én daaraan gerelateerde veiligheidsonderwerpen met hetzelfde doel voor ogen: de politie van overmorgen (tot 2030).

Landelijk acteren, lokaal vertegenwoordigen
Door goede en tijdige samenwerking kunnen de regioburgemeesters de betekenis van de politie in de samenleving versterken en helpen om de organisatie naar een hoger niveau te tillen. De regioburgemeesters vertegenwoordigen het belang van de regionale achterban waarbij het gezag ligt.

Veiligheidsvraagstukken, doorontwikkeling bestel en een toekomstbestendige politie
Diverse trends, maatschappelijke ontwikkelingen en aanbevelingen volgen uit onderzoeken en visiedocumenten. De gedestilleerde thema’s zijn onder te verdelen in veiligheidsvraagstukken, de doorontwikkeling van de samenwerking in het politiebestel en het investeren in een toekomstbestendige politieorganisatie.

Strategische agenda regioburgemeesters 2022-2025

Visual Strategische agenda regioburgemeesters 2022-2025 (PDF)

Strategische agenda regioburgemeesters 2022-2025

Wie?

Missie
'De regioburgemeesters vertegenwoordigen gezamenlijk op landelijk niveau de gezagspositie van de burgemeesters over de politie. Zij doen dit namens de burgemeesters uit hun regio.'

Visie
'De regioburgemeesters werken aan (de randvoorwaarden voor) een nabije, effectieve en lokaal verbonden politie en aan de toekomstbestendigheid van de organisatie. Dit doen zij samen met de politie, het Openbaar Ministerie en het Rijk.'

Hoe?

Met de partners én als collectief van regioburgemeesters
Het is aan de regioburgemeesters om namens de regio’s het lokale bij het landelijke te brengen en tegelijkertijd als sterk collectief te acteren. Het vereist een balans te vinden tussen landelijk acteren en lokaal vertegenwoordigen.

Als gezagen gaan de burgemeesters en officieren van justitie over het wat, de politie over het hoe en de minister over de kaders waarbinnen. De Wassenaarse notitie (2011) blijft onverkort de leidraad voor de verhoudingen. Op basis van die spelregels streven de partners hetzelfde doel na.

Wat?

Doel
Bijdragen aan veiligheid door een verdere investering in en ontwikkeling van een toekomstbestendige politieorganisatie.

Focus
De focus van de regioburgemeesters ligt als vertegenwoordiger van het gezag op de inzet en ontwikkeling van de politieorganisatie. Daarbij behandelen zij wettelijk verplichte onderwerpen (Art. 19 Politiewet), spreken zij vroegtijdig over de koers en richting van de politie én daaraan gerelateerde veiligheidsonderwerpen en kunnen zij gedachtevormend spreken over bredere maatschappelijke vraagstukken.

Thema's en ambitities
A. Veiligheidsvraagstukken
 1. Ondermijning: versterking opsporing en informatieorganisatie, personeel, structurele middelen
 2. Cybercrime: grensoverschrijdend, toerusting basisteams, kennis en kunde, aangifteproces
 3. Snel veranderende samenleving: spanningen,onrust en polarisatie en de inzet van politie
B. Doorontwikkeling bestel
 1. Lokale ruimte: flexibilisering, lokaal maatwerk,positie lijnchef en sturing driehoek
 2. Ontwikkeling gezagsrol: impact aanstellingswijze en OOV-bevoegdheden gezag politie
 3. Strafrechtketen: stabiele financiering en impact Wetboek van Strafvordering
 4. Personeel & middelen: position paper, begrotingscyclus, sterkte
 5. Veiligheidsagenda: opstellen en monitoren nieuwe Veiligheidsagenda
 6. Omgangsvormen: Strategisch LOVP en schurende gezagen
C. Toekomstbestendige politie
 1. Lokale verankering: gebiedsgebonden politie,verbinding en vertrouwen, dienstverlening
 2. Diversiteit, inclusie en integriteit: veilige en diverse teams, verbinding samenleving en met maatschappelijke stakeholders, lerende organisatie
 3. Politie toekomstbestendig personeel en organisatie: strategisch personeelsplan en onderwijs
 4. Politie toekomstbestendig beleidsvorming: visie politiefunctie en stabiel meerjarenbeleid
 5. Informatiepositie politie: ontwikkeling Intelligence, infopositie politie, informatieuitwisseling, WPG