Veiligheidsvraagstukken

Als veiligheidsvraagstukken springen de onderwerpen ondermijning, cybercrime en digitale (on)veiligheid en de snel veranderende samenleving er duidelijk uit. Spanningen en onrust in de samenleving, op verschillende niveaus en onder verschillende groepen, leggen een extra beslag op de politie. Daarbij moet de politie van morgen en overmorgen (tot 2030) moeiteloos kunnen functioneren in een samenleving waarin het fysieke en digitale domein naadloos in elkaar overlopen. En in de strijd tegen georganiseerde zware criminaliteit en ondermijning moet de politie voorop kunnen gaan. Nieuwe technologieën bieden kansen en risico’s en brengen nieuwe vormen van criminaliteit met zich mee. Dit is van invloed op het werkaanbod van de politie en de taakuitvoering van politie.
Belangrijk voor de aanpak van ondermijning is stevige inzet op preventie, niet dweilen met de kraan open. Maar het vraagt ook in het investeren in het afpakken van crimineel vermogen. Misdaad moet immers niet lonen. Dit vraagt een structureel ondermijningsfonds.

Strategische agenda regioburgemeesters 2022-2025

Wie?

Missie
'De regioburgemeesters vertegenwoordigen gezamenlijk op landelijk niveau de gezagspositie van de burgemeesters over de politie. Zij doen dit namens de burgemeesters uit hun regio.'

Visie
'De regioburgemeesters werken aan (de randvoorwaarden voor) een nabije, effectieve en lokaal verbonden politie en aan de toekomstbestendigheid van de organisatie. Dit doen zij samen met de politie, het Openbaar Ministerie en het Rijk.'

Hoe?

Met de partners én als collectief van regioburgemeesters
Het is aan de regioburgemeesters om namens de regio’s het lokale bij het landelijke te brengen en tegelijkertijd als sterk collectief te acteren. Het vereist een balans te vinden tussen landelijk acteren en lokaal vertegenwoordigen.

Als gezagen gaan de burgemeesters en officieren van justitie over het wat, de politie over het hoe en de minister over de kaders waarbinnen. De Wassenaarse notitie (2011) blijft onverkort de leidraad voor de verhoudingen. Op basis van die spelregels streven de partners hetzelfde doel na.

Wat?

Doel
Bijdragen aan veiligheid door een verdere investering in en ontwikkeling van een toekomstbestendige politieorganisatie.

Focus
De focus van de regioburgemeesters ligt als vertegenwoordiger van het gezag op de inzet en ontwikkeling van de politieorganisatie. Daarbij behandelen zij wettelijk verplichte onderwerpen (Art. 19 Politiewet), spreken zij vroegtijdig over de koers en richting van de politie én daaraan gerelateerde veiligheidsonderwerpen en kunnen zij gedachtevormend spreken over bredere maatschappelijke vraagstukken.

Thema's en ambitities
A. Veiligheidsvraagstukken
 1. Ondermijning: versterking opsporing en informatieorganisatie, personeel, structurele middelen
 2. Cybercrime: grensoverschrijdend, toerusting basisteams, kennis en kunde, aangifteproces
 3. Snel veranderende samenleving: spanningen,onrust en polarisatie en de inzet van politie
B. Doorontwikkeling bestel
 1. Lokale ruimte: flexibilisering, lokaal maatwerk,positie lijnchef en sturing driehoek
 2. Ontwikkeling gezagsrol: impact aanstellingswijze en OOV-bevoegdheden gezag politie
 3. Strafrechtketen: stabiele financiering en impact Wetboek van Strafvordering
 4. Personeel & middelen: position paper, begrotingscyclus, sterkte
 5. Veiligheidsagenda: opstellen en monitoren nieuwe Veiligheidsagenda
 6. Omgangsvormen: Strategisch LOVP en schurende gezagen
C. Toekomstbestendige politie
 1. Lokale verankering: gebiedsgebonden politie,verbinding en vertrouwen, dienstverlening
 2. Diversiteit, inclusie en integriteit: veilige en diverse teams, verbinding samenleving en met maatschappelijke stakeholders, lerende organisatie
 3. Politie toekomstbestendig personeel en organisatie: strategisch personeelsplan en onderwijs
 4. Politie toekomstbestendig beleidsvorming: visie politiefunctie en stabiel meerjarenbeleid
 5. Informatiepositie politie: ontwikkeling Intelligence, infopositie politie, informatieuitwisseling, WPG