Nieuwsbrieven

Circa vijf keer per jaar wordt de nieuwsbrief namens de regioburgemeesters uitgebracht, zoveel mogelijk aansluitend op Landelijk Overleg Veiligheid en Politie. De nieuwsbrief heeft als doel u te informeren over onderwerpen die in het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie aan de orde komen en behandelt tevens uitkomsten van parlementaire debatten over politie-onderwerpen en verdere landelijke beleidsontwikkelingen op het gebied van politie en veiligheid.

 

Nieuwsbrief mei 2021

In deze beknopte Nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 19 april 2021. In dit LOVP is onder meer gesproken over het vergroten van inzetbaarheid en verminderen van roosterdruk binnen de gebiedsgebonden politiezorg, een aantal stukken voor de planning en control, de inbreng bij de kabinetsformatie en de organisatie van het bewaken en beveiligen. De regioburgemeesters (inclusief de twee door de VNG aangewezen burgemeesters) gaven hun inbreng. De politie geeft in deze nieuwsbrief een extra toelichting op de in het LOVP van 19 april besproken maatregelen die het capaciteitstekort moeten verlichten.

Lees meer

 

Nieuwsbrief maart 2021

In deze eerste Nieuwsbrief van 2021 een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 1 maart 2021. In dit LOVP is onder meer gesproken over de stand van zaken rond inzetbaarheid en roosterdruk binnen de gebiedsgebonden politiezorg, de overdracht van eigen beheerde ICT-omgevingen naar het PDC, het team Openbare Orde Inlichtingen, de ontwikkelagenda Intelligence, sterkteverdeelsystematiek en een aantal actualiteiten. Daarnaast brengen wij in deze nieuwsbrief twee interviews. Een interview met Peter Noordanus, als vertrekkend voorzitter van het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO). En een interview met Anja Schouten, politiechef in Noord-Holland en portefeuillehouder Zorg en Veiligheid bij de Nationale Politie over het dossier Verward Gedrag. Tot slot in deze Nieuwsbrief een link naar het magazine SCHERP, het magazine over intelligence gestuurd politiewerk.

Lees meer

 

Nieuwsbrief december 2020

In de laatste Nieuwsbrief van 2020 een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 23 november 2020. In het LOVP van 23 november jl. is onder meer gesproken over de stand van zaken rond inzetbaarheid en roosterdruk binnen de gebiedsgebonden politiezorg, bewaken en beveiligen, de pilot geweldsmiddelen BOA, de jaarwisseling, de veiligheidsagenda en is het thema dienstverlening door de politie toegelicht. Daarnaast twee artikelen over de politie: 'Politie voor iedereen', het nieuwe perspectief op divers vakmanschap, diversiteit en inclusie, en over de doorontwikkeling van de dienstverlening van de politie. Tevens een overzicht van recente publicaties op onze website. Met ingang van 1 januari 2021 vindt er een voorzitterswissel plaats binnen het collectief van regioburgemeesters: per die datum zal burgemeester Halsema het voorzitterschap op zich nemen.

Lees meer

 

Nieuwsbrief november 2020

In deze Nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 2 november 2020. In dit LOVP is onder andere gesproken over het thema maatschappelijk sentiment ten tijde van Corona. Nadrukkelijk stond ook de roosterdruk en bezettingsproblematiek in de gebiedsgebonden politiezorg op de agenda en is gesproken over de besteding van een restant van de regeerakkoordgelden van 7,1 miljoen euro. Daarnaast een interview met Frans Heeres, portefeuillehouder Gebiedsgebonden Politiezorg bij de Nationale Politie over de ontwikkeling van een toekomstbestendige gebiedsgebonden politiezorg. Tot slot een overzicht van recente publicaties op onze website.

Lees meer

 

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2020

In deze Nieuwsbrief leest u een samenvatting van de belangrijkste zaken uit de begroting 2021 van Justitie en Veiligheid. Zoals verwacht is de begroting beleidsarm en drukt de coronacrisis ook haar stempel op deze begroting.

Lees meer

 

Nieuwsbrief juli 2020

In deze laatste Nieuwsbrief voor het zomerreces een korte terugkoppeling van het LOVP van 29 juni. Het LOVP van 29 juni stond in het teken van onder andere de planning en control cyclus (begroting en beheerplan en strategische personeelsplanning), maar ook thema’s als bewaken en beveiligen, opsporing en de veiligheidsagenda. Daarnaast in deze nieuwsbrief een gesprek met de sinds mei dit jaar aangetreden korpschef Henk van Essen én een interview met Fred Westerbeke (portefeuillehouder opsporing) en Wim van Amerongen (programmadirecteur opsporing).

Lees meer

 

Nieuwsbrief mei 2020

In deze Nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 25 mei 2020. In dit LOVP is over diverse onderwerpen gesproken, waaronder de effecten van de coronacrisis op het politiewerk, de inzet op bewaken en beveiligen en de voorjaarsnota in relatie tot de aanpak van ondermijning, de taskforce operationele sterkte en capaciteit, de visie op diversiteit binnen de politie en tot slot samenwerking met en inzet van de buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s).

Lees meer

 

Nieuwsbrief april 2020

In deze beknopte Nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 20 april 2020. In dit LOVP is met name over de impact van COVID-19 op het politiewerk en over het politieonderwijs gesproken.

Lees meer

 

Nieuwsbrief februari 2020

In deze eerste Nieuwsbrief van 2020 een korte terugkoppeling van het LOVP van 10 februari 2020. Daarnaast een artikel over het WODC-rapport ‘Onderzoek naar toegenomen mobiliteit en verandering in criminaliteit’. In het LOVP van 10 februari is ook over de uitkomsten van dit rapport gesproken. En tot slot geeft Lucas Reijer, programmamanager Politie, een toelichting op het programma Doorontwikkeling Begroten en Budgetteren (DoBB).

Lees meer

 

Nieuwsbrief december 2019

In deze beknopte laatste Nieuwsbrief van 2019 een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 16 december. In dit LOVP is onder andere over de volgende onderwerpen gesproken: consultatieverzoeken van de Minister ten aanzien van de politie; bewaken en beveiligen; politiecapaciteit; etnisch profileren en ondermijning.

Lees meer

 

Nieuwsbrief november 2019

In de Nieuwsbrief van november 2019 een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 28 oktober jl. Over de Landelijke Eenheid brengen wij een kort informatief artikel met twee voorbeelden uit de praktijk waarin expertise en samenwerking worden ingezet. Daarnaast twee artikelen over de plannen van het Kabinet. Eind oktober hebben de regioburgemeesters bij de Tweede Kamer hun grote zorg geuit over de druk op de politie-organisatie vanwege de landelijke prioriteiten. De brief van de regioburgemeesters aan de Tweede Kamer vindt u bij dit artikel. Ook presenteerde het Kabinet in oktober haar plannen voor een ‘Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit’. De regioburgemeesters hebben op deze plannen een reactie geformuleerd, de belangrijkste punten hieruit hebben wij in dit artikel voor u op een rij gezet. Graag vestigen wij nogmaals de aandacht op het verschijnen van de ‘Slachtoffermonitor Mensenhandel 2014-2018’. De regioburgemeesters vinden een effectieve aanpak van mensenhandel noodzakelijk. Tot slot heeft de minister twee regioburgemeesters benoemd: burgemeester Schuiling van Groningen en waarnemend burgemeester Remkes van Den Haag.

Lees meer

 

Nieuwsbrief september 2019

In de Nieuwsbrief van september 2019 een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 16 september jl. Daarnaast aandacht voor twee actuele onderwerpen uit de Veiligheidsagenda 2019-2022. De aanpak van onvindbare veroordeelden (thema executie) en cybercrime. En tot slot aandacht voor de gezamenlijke brief van de (regio)burgemeesters, VNG, G40 en NGB van 24 september jl. aan de Kamer met een reactie op de Kamermotie over het inrichten van een interventieteam ondermijning. In dit artikel staat een link naar deze brief en de motie.

Lees meer

 

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2019

In deze Prinsjesdag-editie van onze Nieuwsbrief worden de hoofdlijnen geschetst van de begroting 2020 van Justitie en Veiligheid op het gebied van veiligheid en politie. De begroting 2020 van JenV bevat geen extra investeringen voor de politie. In voorbereiding op de Algemene Beschouwingen roepen de Regioburgemeesters op tot een structureel ondermijningsfonds en meer mogelijkheden voor informatie-uitwisseling. De brief van de Regioburgemeesters en het College van procureurs-generaal aan de Tweede Kamer treft u in deze Nieuwsbrief aan. Daarnaast aandacht voor een aantal algemene noties uit de begroting.

Lees meer

 

Nieuwsbrief juli 2019

In deze laatste Nieuwsbrief voor het zomerreces een korte terugkoppeling van het LOVP van 24 juni. Eind mei spraken de leden van het LOVP elkaar over het thema maatschappelijke onrust en polarisatie. Bij deze bespreking was Sarah de Lange, bijzonder hoogleraar aan de afdeling politicologie van de Universiteit van Amsterdam, aanwezig en gaf een toelichting op de ‘verontwaardigde burger’. De link naar de uitgave #WOEST treft u bij het artikel aan. Lute Nieuwerth, portefeuillehouder diversiteit, vertelt over hoe hij de verankering van het programma 'De Kracht van het Verschil' bij de Nationale Politie de komende anderhalf jaar gaat vormgeven. Tot slot besteden wij aandacht aan de door de Minister van Justitie en Veiligheid aangekondigde bezuinigingen op de Politie van 144 miljoen euro incidenteel uit de voorjaarsnota en de reactie van de Regioburgemeesters.

Lees meer

 

Nieuwsbrief april 2019

In deze beknopte Nieuwsbrief van april 2019 een korte terugkoppeling van het LOVP van 15 april. Vervolgens een interview met Peter Noordanus, sinds een jaar onafhankelijk voorzitter van het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO). Met een operationeel aanjaagteam en € 100 miljoen incidenteel geld vanuit het regeerakkoord is een verstevigde aanpak in alle regio’s van start gegaan. Hoe kijkt hij terug op het eerste jaar? Tot slot een reactie van de regioburgemeesters op het advies van de Raad van State ‘De rol van gemeenten in de bestuurlijke en integrale aanpak van ondermijning’.

Lees meer

 

Nieuwsbrief februari 2019

In deze eerste Nieuwsbrief van 2019 een korte terugkoppeling van het LOVP van 4 februari 2019, een interview met Ruud Verkuijlen over de jaarwisseling en geweld tegen politieambtenaren én een interview met Joaquin Diez Requejo, digitaal wijkagent in Roosendaal. Daarnaast informatie over de Veiligheidsagenda 2019-2022. Tot slot informeren wij u over een personele wisseling bij Bureau Regioburgemeesters: het huidige hoofd Bureau Regioburgemeesters Ilona Kalksma wordt per 1 april aanstaande opgevolgd door Olav Jansen.

Lees meer

 

Nieuwsbrief december 2018

In deze laatste nieuwsbrief van 2018 aandacht voor het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 3 december, een interview met burgemeester Annemarie Penn-te Strake over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling èn een interview met Herman Bolhaar, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Verder gaan we in op de nieuwe veiligheidsagenda 2019-2022. De regioburgemeesters zullen de kwantitatieve doelstellingen uit de nieuwe veiligheidsagenda begin volgend jaar voorleggen aan de burgemeesters in hun regio, waarna in februari 2019 de veiligheidsagenda in het LOVP wordt vastgesteld. Tot slot een artikel over de ambities van de strafrechtketen, toegelicht door Hugo Hillenaar, directeur van de Directie Strafrechtketen van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Lees meer

 

Nieuwsbrief november 2018

In deze uitgebreide Nieuwsbrief aandacht voor o.a. het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 29 oktober jl., een interview met politiechef Frans Heeres over de ontwikkelagenda ‘Podium voor goed politiewerk’ en een interview met burgemeester Rianne Donders over mobiel banditisme. Daarnaast een terugblik op de bijeenkomsten over Gebiedsgebonden Politiewerk voor burgemeesters en teamchefs en informatie over de ontwikkelingen inzake de aanpak van ondermijning. Tot slot heeft de minister twee nieuwe burgemeesters van gemeenten met minder dan honderdduizend inwoners benoemd als deelnemers aan het LOVP: burgemeester Ederveen van Valkenswaard en burgemeester Out van Assen.

Lees meer

 

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2018

In deze Prinsjesdag-editie van onze nieuwsbrief worden de hoofdlijnen geschetst van de begroting 2019 van Justitie en Veiligheid op gebied van veiligheid en politie. Daarnaast ontvangt u de Begroting/Beheerplan 2019 van de Nationale Politie die vandaag samen met begroting aan de Tweede Kamer is gezonden. Minister Grapperhaus geeft in deze Nieuwsbrief antwoord op drie vragen over de balans tussen decentraal en centraal, de spanning tussen landelijke en lokale prioriteiten en het vergroten van de capaciteit en inzetbaarheid van de politie.Tot slot ontvangt u een terugkoppeling uit het LOVP van 17 september jl.

Lees meer

 

Nieuwsbrief juni 2018

In deze uitgebreide Nieuwsbrief voor het zomerreces aandacht voor o.a. het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 18 juni jl., een interview met Peter Noordanus over het intensiveren van de aanpak van ondermijning én een interview met Korpschef Erik Akerboom over het gebruik van geweld door politiemensen en de vraag hoe daar mee om te gaan. Daarnaast aandacht voor het duiden van problematische jeugdgroepen en tot slot twee artikelen met informatie over de inzet van de extra financiële middelen uit het regeerakkoord voor de politie en over de Kabinetsreactie op het rapport van de commissie Evaluatie Politiewet.

Lees meer

 

Nieuwsbrief februari 2018

In deze nieuwsbrief aandacht voor o.a. het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 5 februari jl., de Gebiedsgebonden Politiezorg, de start van het Landelijk Strategisch Overleg Aanpak Ondermijning, een interview met Ruth Prins over o.a. evaluatie Politiewet 2012 en een interview met Johan Bac over de strafrechtketen.

Lees meer

 

Nieuwsbrief december 2017

In de laatste nieuwsbrief van 2017 een samenvatting uit het LOVP van 4 december. Verder wordt ingegaan op het rapport van de commissie Kuijken, Evaluatie Politiewet 2012 en naar aanleiding hiervan is een interview gehouden met dhr. Kuijken. Daarnaast aandacht voor het regeerakkoord ten aanzien van politie en een interview met korpslid Henk de Jong over strategieproces van de politie.

Lees meer

 

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2017

In deze nieuwsbrief wordt een samenvatting van de hoofdlijnen uit de begroting van Veiligheid en Justitie gegeven v.w.b. veiligheid en politie, er wordt ingegaan op de Begroting en het Beheersplan van de Nationale Politie en in dit kader een interview met Wim Saris, DG Politie. Daarnaast vindt u zoals gebruikelijk een korte samenvatting uit het LOVP van 18 september jl.

Lees meer

 

Nieuwsbrief juli 2017

In nieuwsbrief nr. 12 de bekendmaking van de benoeming van de nieuwe voorzitter van het overleg regioburgemeesters. Daarnaast informatie over de aanpak van knelpunten aangaande informatie-uitwisseling bij ondermijning, een interview met Liesbeth Huyzer, sinds 1 maart lid van de korpsleiding, stand van zaken voortgang vorming Nationale Politie en een artikel over het onlangs uitgebrachte rapport 'De lokale betekenis van basisteams' van Van der Torre en Van Valkenhof . Tot slot een interview met de Rotterdamse districtschef Edwin Boer over de organisatie van de huldiging van Feijenoord.

Lees meer

 

Nieuwsbrief april 2017

Deze nieuwsbrief bevat een korte terugkoppeling van het LOVP van 10 april 2017, een interview met Wim van Amerongen (landelijk programmadirecteur ketensamenwerking/kwaliteit Opsporing), een interview met Pieter Tops (hoogleraar bestuurskunde) over de aanpak van ondermijning, een weergave van het gesprek over cybersecurity met de lector cybersafety en bijzonder hoogleraar politiestudies: Wouter Stol en een artikel over het onderzoek persoonsgebonden aanpak.

Lees meer

 

Nieuwsbrief februari 2017

In nieuwsbrief nr. 10 een korte terugkoppeling van het LOVP, een interview met de voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens, Aleid Wolfsen, over de bescherming van persoonsgegevens van burgers, een interview met Onno Hoes, voorzitter van het Schakelteam Personen met verward gedrag en een interview met Oscar Dros (eenheidschef) - portefeuillehouder Dienstverlening NP. Daarnaast een artikel over de noodzaak van extra investeringen bij de politie.

Lees meer

 

Nieuwsbrief december 2016

De nieuwsbrief van december 2016 bevat een korte terugkoppeling van het LOVP, een interview met Corrine Dettmeijer over mensenhandel en een artikel over informatie-uitwisseling/privacy. Daarnaast artikelen over de aanpak problematische jeugd en het rapport 'Ondermijning ondermijnd'.

Lees meer

 

Nieuwsbrief oktober 2016

In nieuwsbrief nr 8 wordt aandacht geschonken aan het LOVP van 10 oktober jl, de gevolgen van het invoeren van de robuste basisteams, ethisch profileren en de evaluatie van de Politiewet. Daarnaast vindt u in deze nieuwsbrief ook een interview met regioburgemeester Noordanus over zorg en veiligheid en een terugblik van Ruud Bik op zijn periode als plaatsvervangend korpchef vam de Nationale Politie.

Lees meer

 

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2016

In deze Prinsjesdag nieuwsbrief treft u een samenvatting van de hoofdlijnen uit de begroting voor wat betreft de politie.

Lees meer

 

Nieuwsbrief juli 2016

Nieuwsbrief nr 7 bevat een artikel over de zorgen over financiën en Politiesterkte, een interview met hoofdofficier van justitie te Rotterdam Marc van Nimwegen over het belang van opsporing in relatie tot gebiedsgebonden werken, een artikel over de klachtenbehandeling politie en de rol van de burgemeester daarin en tenslotte een terugkoppeling van de debatten Eerste en Tweede kamer over politiezaken.

Lees meer

 

Nieuwsbrief maart 2016

In deze eerste nieuwsbrief van 2016 treft u de volgende onderwerpen: een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 14 maart 2016, een interview met regioburgemeester Bruls (Oost-Nederland) over de gebiedsgebonden politiezorg, een interview met de nieuwe korpschef Erik Akerboom, een gesprek met burgemeester Van Hemmen inzake verwarde personen en een interview met Erik Boelaars en Toine Dam over Intelligence in Nijmegen.

Lees meer

 

Nieuwsbrief december 2015

De laatste nieuwsbrief van 2015 bevat een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 14 december 2015, een interview met Jannine van den Berg (korpsleiding Nationale politie met portefeuille personele reorganisatie), een artikel over de OVP (Opvang Verwarde Personen) in Den Haag, een gesprek met Marnix Eysink Smeets (lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid aan de Hogeschool Inholland) over de veiligheidsbeleving in Nederland en een artikel over de stand van zaken bij de proeftuingemeenten aanpak problematische jeugdgroepen.

Lees meer

 

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief nummer 4 bevat naast een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (voorheen: Artikel 19-overleg) van 12 oktober 2015 een artikel over Ruimte voor lokaal maatwerk met regioburgemeester Van Aartsen, een artikel over Samenwerking in het politiebestel met regioburgemeester Van der Laan, een interview met Peter van Baal (Hoofd Inwinning Limburg) en Henk de Groot (leidinggevende TOOI Den Haag) over het Heimelijk inwinnen onder het gezag van de burgemeester en een artikel over het Afpakken van crimineel vermogen.

Lees meer

 

Nieuwsbrief juli 2015

Onderwerpen in Nieuwsbrief nummer 3 zijn: een korte terugkoppeling van het Artikel 19-overleg van 29 juni 2015, een interview met Pieter-Jaap Aalbersberg (politiechef Amsterdam) over het groeiend aantal incidenten met verwarde personen, een interview met Jan Pommer (burgemeester van Sint-Michielsgestel) over vernieuwend werken i.r.t. huisvesting, een interview met Patricia Zorko (politiechef Landelijke Eenheid) over de Landelijke Eenheid en een artikel over de vernieuwde aanpak van jeugdgroepen.

Lees meer

 

Nieuwsbrief april 2015

Nieuwsbrief nummer 2 bevat een korte terugkoppeling van het Artikel 19-overleg van 30 maart 2015, een interview met Henk van Essen (korpsleiding Politie) over de herijking van de Nationale politie, een terugkoppeling van het AO Politie van de Tweede Kamer, een gesprek met Yvette Westerveld van de Gemeente Den Haag over de aanpak radicalisering en een kennismaking met de burgemeesters De Jonge (Dronten) en Van Veldhuizen (Hoorn) die onlangs zijn toegetreden tot het Artikel 19-overleg.

Lees meer

 

Nieuwsbrief februari 2015

Nieuwsbrief nummer 1 met o.a. de haardvuursessie van 9 februari, het AO in de Tweede Kamer over politieonderwerpen, een interview met professor Tops over ondermijnende criminaliteit in Nederlandse gemeenten, het thema 'respect voor decentrale verantwoordelijkheid' (ROB rapport) en het plan van aanpak evaluatie politiewet.

Lees meer