Nieuwsbrieven

Circa vijf keer per jaar wordt de nieuwsbrief namens de regioburgemeesters uitgebracht, zoveel mogelijk aansluitend op Landelijk Overleg Veiligheid en Politie. De nieuwsbrief heeft als doel u te informeren over onderwerpen die in het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie aan de orde komen en behandelt tevens uitkomsten van parlementaire debatten over politie-onderwerpen en verdere landelijke beleidsontwikkelingen op het gebied van politie en veiligheid.

 

Nieuwsbrief december 2019

In deze beknopte laatste Nieuwsbrief van 2019 een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 16 december. In dit LOVP is onder andere over de volgende onderwerpen gesproken: consultatieverzoeken van de Minister ten aanzien van de politie; bewaken en beveiligen; politiecapaciteit; etnisch profileren en ondermijning.

Lees meer

 

Nieuwsbrief november 2019

In de Nieuwsbrief van november 2019 een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 28 oktober jl. Over de Landelijke Eenheid brengen wij een kort informatief artikel met twee voorbeelden uit de praktijk waarin expertise en samenwerking worden ingezet. Daarnaast twee artikelen over de plannen van het Kabinet. Eind oktober hebben de regioburgemeesters bij de Tweede Kamer hun grote zorg geuit over de druk op de politie-organisatie vanwege de landelijke prioriteiten. De brief van de regioburgemeesters aan de Tweede Kamer vindt u bij dit artikel. Ook presenteerde het Kabinet in oktober haar plannen voor een ‘Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit’. De regioburgemeesters hebben op deze plannen een reactie geformuleerd, de belangrijkste punten hieruit hebben wij in dit artikel voor u op een rij gezet. Graag vestigen wij nogmaals de aandacht op het verschijnen van de ‘Slachtoffermonitor Mensenhandel 2014-2018’. De regioburgemeesters vinden een effectieve aanpak van mensenhandel noodzakelijk. Tot slot heeft de minister twee regioburgemeesters benoemd: burgemeester Schuiling van Groningen en waarnemend burgemeester Remkes van Den Haag.

Lees meer

 

Nieuwsbrief september 2019

In de Nieuwsbrief van september 2019 een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 16 september jl. Daarnaast aandacht voor twee actuele onderwerpen uit de Veiligheidsagenda 2019-2022. De aanpak van onvindbare veroordeelden (thema executie) en cybercrime. En tot slot aandacht voor de gezamenlijke brief van de (regio)burgemeesters, VNG, G40 en NGB van 24 september jl. aan de Kamer met een reactie op de Kamermotie over het inrichten van een interventieteam ondermijning. In dit artikel staat een link naar deze brief en de motie.

Lees meer

 

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2019

In deze Prinsjesdag-editie van onze Nieuwsbrief worden de hoofdlijnen geschetst van de begroting 2020 van Justitie en Veiligheid op het gebied van veiligheid en politie. De begroting 2020 van JenV bevat geen extra investeringen voor de politie. In voorbereiding op de Algemene Beschouwingen roepen de Regioburgemeesters op tot een structureel ondermijningsfonds en meer mogelijkheden voor informatie-uitwisseling. De brief van de Regioburgemeesters en het College van procureurs-generaal aan de Tweede Kamer treft u in deze Nieuwsbrief aan. Daarnaast aandacht voor een aantal algemene noties uit de begroting.

Lees meer

 

Nieuwsbrief juli 2019

In deze laatste Nieuwsbrief voor het zomerreces een korte terugkoppeling van het LOVP van 24 juni. Eind mei spraken de leden van het LOVP elkaar over het thema maatschappelijke onrust en polarisatie. Bij deze bespreking was Sarah de Lange, bijzonder hoogleraar aan de afdeling politicologie van de Universiteit van Amsterdam, aanwezig en gaf een toelichting op de ‘verontwaardigde burger’. De link naar de uitgave #WOEST treft u bij het artikel aan. Lute Nieuwerth, portefeuillehouder diversiteit, vertelt over hoe hij de verankering van het programma 'De Kracht van het Verschil' bij de Nationale Politie de komende anderhalf jaar gaat vormgeven. Tot slot besteden wij aandacht aan de door de Minister van Justitie en Veiligheid aangekondigde bezuinigingen op de Politie van 144 miljoen euro incidenteel uit de voorjaarsnota en de reactie van de Regioburgemeesters.

Lees meer

 

Nieuwsbrief april 2019

In deze beknopte Nieuwsbrief van april 2019 een korte terugkoppeling van het LOVP van 15 april. Vervolgens een interview met Peter Noordanus, sinds een jaar onafhankelijk voorzitter van het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO). Met een operationeel aanjaagteam en € 100 miljoen incidenteel geld vanuit het regeerakkoord is een verstevigde aanpak in alle regio’s van start gegaan. Hoe kijkt hij terug op het eerste jaar? Tot slot een reactie van de regioburgemeesters op het advies van de Raad van State ‘De rol van gemeenten in de bestuurlijke en integrale aanpak van ondermijning’.

Lees meer

 

Nieuwsbrief februari 2019

In deze eerste Nieuwsbrief van 2019 een korte terugkoppeling van het LOVP van 4 februari 2019, een interview met Ruud Verkuijlen over de jaarwisseling en geweld tegen politieambtenaren én een interview met Joaquin Diez Requejo, digitaal wijkagent in Roosendaal. Daarnaast informatie over de Veiligheidsagenda 2019-2022. Tot slot informeren wij u over een personele wisseling bij Bureau Regioburgemeesters: het huidige hoofd Bureau Regioburgemeesters Ilona Kalksma wordt per 1 april aanstaande opgevolgd door Olav Jansen.

Lees meer