Nieuwsbrieven

Circa vijf keer per jaar wordt de nieuwsbrief namens de regioburgemeesters uitgebracht, zoveel mogelijk aansluitend op Landelijk Overleg Veiligheid en Politie. De nieuwsbrief heeft als doel u te informeren over onderwerpen die in het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie aan de orde komen en behandelt tevens uitkomsten van parlementaire debatten over politie-onderwerpen en verdere landelijke beleidsontwikkelingen op het gebied van politie en veiligheid.

 

Nieuwsbrief Coalitieakkoord 15 december 2021

Op 15 december is het coalitieakkoord van Kabinet Rutte IV gepresenteerd. Dit akkoord investeert in de rechtsstaat en kan niet los worden gezien van de investeringen die reeds met Prinsjesdag bekend zijn gemaakt. In deze nieuwsbrief geven wij een korte analyse van het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet Rutte.

Lees meer

 

Nieuwsbrief december 2021

In deze laatste nieuwsbrief van 2021 een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 29 november én het extra overleg van 23 november jl. In het digitale LOVP van 29 november jl. spraken de deelnemers, waaronder de (regio)burgemeesters, over situatie van onrust en dreigende onrust in de voorgaande week. Dit in navolging van het extra ingelaste LOVP van een week eerder. Daarnaast is onder meer gesproken over behandeling van de begroting van Justitie en Veiligheid in de Kamer en het geld voor politie, over het stelsel bewaken en beveiligen en de bestuurlijke betrokkenheid bij het MIT. De leden zijn tot slot akkoord gegaan met uitgangspunten en het proces om te komen tot een nieuwe Veiligheidsagenda, waarop in een apart artikel in onze nieuwsbrief nader wordt ingegaan. Ook in deze nieuwsbrief een gesprek met Gertjan Bos, voorzitter van de gelijknamige commissie en voormalig Inspecteur-generaal Justitie en Veiligheid over de eindrapportage van de Commissie Bos aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Tot slot een artikel over de Strategische agenda die de regioburgemeesters hebben opgesteld tot 2025. De agenda bevat de thema’s en ambities die de komende jaren de koers bepalen. Deze richt zich op de doorontwikkeling van een toekomstbestendige politieorganisatie, op basis waarvan zij optimaal kan bijdragen aan veiligheidsvraagstukken.

Lees meer

 

Nieuwsbrief oktober 2021

In deze uitgebreide nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 27 september 2021. In dit LOVP spraken de deelnemers over de in de Rijksbegroting opgenomen middelen voor Ondermijning en de bij de Algemene Beschouwingen besproken extra middelen voor Politie. Daarnaast is onder meer gesproken over de ontwikkelingen bij het MIT, bewaken en beveiligen en maatregelen tegen de knellende situatie bij de gebiedsgebonden politie (GGP). Ook vond op 27 september het jaarlijkse gesprek plaats tussen de regioburgemeesters en de leden van de COR Politie. Op de agenda stonden het Position Paper van de COR en ook het thema een flexibele organisatie. Ook in deze nieuwsbrief een uitgebreid interview met Tom Driessen, kwartiermaker van het nieuwe Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit. En tot slot een aankondiging voor het NGB-Webinar noodbevoegdheden op woensdag 27 oktober en aandacht voor de Kamerbrief van 4 oktober over extra investeringen in het breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit.

Lees meer

 

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2021

In deze Prinsjesdag Nieuwsbrief vindt u in het kort de belangrijkste punten uit de zojuist gepresenteerde begroting 2022 voor wat betreft Justitie en Veiligheid. Apart vindt u het gezamenlijk statement van regioburgemeesters, Openbaar Ministerie en politie als reactie op de plannen van het demissionair Kabinet.

Lees meer

 

Nieuwsbrief juni 2021

In deze nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 31 mei 2021. In dit LOVP is onder meer gesproken over de realisatie van diversiteit en inclusiviteit bij de Politie. De prognoses van de operationele capaciteit kwamen aan bod en de Politieacademie gaf een presentatie over de opleidingsinspanningen. Ook het WODC rapport over de bekostiging van de strafrechtketen werd aan de orde gesteld. De (regio)burgemeesters gaven op die punten hun inbreng en brachten signalen in over de hoorplicht WVGGZ, lachgas en designerdrugs. Daarnaast een aantal artikelen in deze nieuwsbrief: een uitnodiging voor het debat Rechtsstaatpoort op 21 juni, een artikel over de financiering en continuïteit in de bekosting van de politie en de VNG-brief voor het commissiedebat 'Criminaliteitsbestrijding en ondermijning' op 16 juni. Tot slot een overzicht van recente publicaties op onze website én een aankondiging voor het Webinar 'Gebruik van noodbevoegdheden' op woensdag 27 oktober 19.00 uur.

Lees meer

 

Nieuwsbrief mei 2021

In deze beknopte Nieuwsbrief een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 19 april 2021. In dit LOVP is onder meer gesproken over het vergroten van inzetbaarheid en verminderen van roosterdruk binnen de gebiedsgebonden politiezorg, een aantal stukken voor de planning en control, de inbreng bij de kabinetsformatie en de organisatie van het bewaken en beveiligen. De regioburgemeesters (inclusief de twee door de VNG aangewezen burgemeesters) gaven hun inbreng. De politie geeft in deze nieuwsbrief een extra toelichting op de in het LOVP van 19 april besproken maatregelen die het capaciteitstekort moeten verlichten.

Lees meer

 

Nieuwsbrief maart 2021

In deze eerste Nieuwsbrief van 2021 een korte terugkoppeling van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie van 1 maart 2021. In dit LOVP is onder meer gesproken over de stand van zaken rond inzetbaarheid en roosterdruk binnen de gebiedsgebonden politiezorg, de overdracht van eigen beheerde ICT-omgevingen naar het PDC, het team Openbare Orde Inlichtingen, de ontwikkelagenda Intelligence, sterkteverdeelsystematiek en een aantal actualiteiten. Daarnaast brengen wij in deze nieuwsbrief twee interviews. Een interview met Peter Noordanus, als vertrekkend voorzitter van het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO). En een interview met Anja Schouten, politiechef in Noord-Holland en portefeuillehouder Zorg en Veiligheid bij de Nationale Politie over het dossier Verward Gedrag. Tot slot in deze Nieuwsbrief een link naar het magazine SCHERP, het magazine over intelligence gestuurd politiewerk.

Lees meer