10e voortgangsbrief vorming Nationale Politie

21 februari 2018

De minister van Justitie en Veiligheid heeft de tiende en daarmee laatste voortgangsbrief over de vorming van de Nationale Politie aan de Tweede Kamer gestuurd. Deze brief markeert de afronding van de eerste vormingsfase die in 2010 is begonnen. De minister constateert in deze brief dat het geen gemakkelijke weg is geweest,. Hij concludeert echter ook dat de energie, die door de politiemedewerkers in het vormingsproces is gestopt, vruchten heeft afgeworpen: de politie is inderdaad beter in staat om als één organisatie te functioneren; de ingrijpende transitie van 26 versnipperde bedrijfsvoeringseenheden naar één landelijk Politiedienstencentrum (PDC) is gerealiseerd, de beheersystemen van de politieorganisatie zijn ingericht en de politie is in staat om in te spelen op zowel lokale, regionale als landelijke ontwikkelingen. Hiermee komt de eerste vormingsfase tot een afronding. Voor de politie breekt nu de fase aan van doorontwikkelen en verbeteren. Bij de voortgangsbrief zitten een groot aantal bijlagen en onderzoeksrapporten.

Met de voortgangsrapportage is ook het zesde onderzoeksrapport van de Inspectie van Veiligheid en Justitie over de vorming van de Nationale Politie aan de Tweede Kamer gestuurd. In dit onderzoek is ingezoomd op de gebiedsgebonden politiezorg. De inspectie constateert dat de basisteams gevormd zijn, maar dat de gebiedsgebonden politiezorg daarbinnen nog aan het begin van haar ontwikkeling staat. Binnen de basisteams is meer duidelijkheid nodig over ieders rol en moeten rollen ook zoals ze zijn bedoeld worden ingevuld. Het is daarnaast belangrijk dat de capaciteit evenwichtiger verdeeld wordt over incidentafhandeling en wijkgerichte taken. Hierbij kan het helpen als teamchefs niet alleen afgerekend worden op prestatiecijfers over incidentafhandeling, maar dat ze ook meer ruimte krijgen voor inzet van wijkagenten op preventie en proactieve aanpak van overlast in de wijk. Daarnaast geeft de inspectie aan dat het belangrijk is dat er meer verbinding komt van de teams met de wijken. Sommige teams proberen dit door GGP-medewerkers en wijkagenten te laten samenwerken in een kleiner werkgebied. Dit verdient aandacht bij de verdere ontwikkeling van de politieorganisatie.

Voortgangsbrief
Bijlage 1 - Voortgangsbericht vorming Nationale Politie (pdf, 277 kB)
Bijlage 1a - Rapport Modernisering van de gebiedsgebonden politiezorg (pdf, 456 kB)
Bijlage 2 - Ontwikkeling en verdeling formatie en sterkte (pdf, 110 kB)
Bijlage 3 - Doorontwikkeling toezicht op de politie (pdf, 259 kB)
Bijlage 3a - Eindrapport Sturing en Beheersing Nationale Politie (pdf, 413 kB)
Bijlage 4 - Aanvalsprogramma IV politie (pdf, 134 kB)
Bijlage 4a - Brief korpschef aan minister inzake aanbieding Eindrapportage Aanvalsprogramma IV (pdf, 26 kB)
Bijlage 4b - Brief CIO politie aan Programmaraad IV inzake afronding Aanvalsprogramma IV politie (pdf, 1.2 MB)
Bijlage 4c - Eindrapportage Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie (pdf, 1.6 MB)
Bijlage 4d - Bijlagen bij eindrapportage Aanvalsprogramma IV Politie (pdf, 4.3 MB)
Bijlage 4e - Brief Review Board inzake transitie- en realisatieplan (pdf, 82 kB)
Bijlage 5 - Voortgangsbericht HRM (pdf, 139 kB)
Bijlage 5a - Doelgroeponderzoek diversiteit rapportage Motivaction (pdf, 2.8 MB)
Bijlage 5b - Doelgroeponderzoek diversiteit rapportage kwaliteit onderzoek Motivaction (pdf, 2.5 MB)
Bijlage 5c - Arbeidsmarkt en Politie 2017 (pdf, 4.2 MB)
Bijlage 6 - Diverse toezeggingen en moties (pdf, 132 kB)
Bijlage 6a - Brief aan dhr. Akerboom - onderzoek Dienst Bewaken en Beveiligen (pdf, 94 kB)