Kamerbrief Invulling motie van de Leden Van Dam en Kuiken

8 juli 2020

Op 30 juni 2020 zond de minster een brief aan de Kamer waarin hij de Kamer informeert op welke wijze het hoofdstuk Politie in de JenV-begroting van aanvullende informatie wordt voorzien. Dit naar aanleiding van de motie Van Dam en Kuiken welke de regering verzocht om het hoofdstuk Politie in de JenV-begroting 2021 uit te splitsen in aparte artikelen en de toelichting daarop aan te passen.

De minister schrijft dat hij artikel 31 binnen de JenV-begroting zodanig met informatie aan zal vullen dat het de controlerende taak van de Tweede Kamer meer ondersteunt en leidt tot een beter gesprek met de Kamer. De algemene doelstelling van artikel 31 (“Een veilige samenleving met behulp van een goed functionerende politieorganisatie”) wordt aangevuld met een subdoelstelling 31.2 (“Het beschikbaar stellen van personeel en materieel ten behoeve van een adequaat beheer van de politie”).

Als eerste zal er kwalitatief meer uitgebreid en gedetailleerde informatie over de doelstelling en de staat van het beheer van politie worden opgenomen, met bijbehorende kengetallen over bijvoorbeeld operationele sterkte en investeringen.

Ten tweede wordt de generieke informatie omtrent de algemene en bijzondere bijdragen voor politie aangevuld met een meer specifiekere extracomptabele (buiten de boekhouding om; appendix) staat welke ingaat op de besteding van de bijdragen door de politie. Die bevat een nadere toelichting, zowel kwalitatief als kwantitatief op de kostencategorieën die de politieke verantwoordelijkheid van de Minister van JenV raken die voortvloeien uit de Politiewet. Dit betreft met name de posten personeel, huisvesting en geweldsmiddelen en uitrusting. Door middel van deze inhoudelijk verdiepende en aanvullende informatie kan het budgetrecht van de Kamer gerichter worden ingezet. De minister zal dit nader uitwerken in de ontwerpbegroting 2021.

Kamerbrief Invulling motie van de Leden Van Dam en Kuiken (30 juni 2020)