Doorlichting strafrechtketen door PWC

8 juli 2020

Op 26 juni zonden de minister van JenV en de minister van rechtsbescherming hun reactie op de doorlichting van de strafrechtketen, uitgevoerd door PWC, naar de Tweede Kamer. 

In de reactie stellen de ministers:

Het onderzoek geeft duiding aan de tegenstelling tussen de aanzienlijke gedaalde criminaliteitscijfers enerzijds (tussen 2014-2019 is geregistreerde criminaliteit met 20% gedaald) en signalen van toegenomen ervaren druk op de organisaties in de strafrechtketen anderzijds (digitalisering + internationalisering van criminaliteit en toegenomen inzet op ondermijning maken het werk complexer en de werkdruk hoger).
Het rapport wijst op een viertal knelpunten oa. op het gebied van ICT, maar ook op een veelheid aan wets- en beleidswijzigingen met onduidelijke prioritering.

Voorafgaand aan de begrotingsbehandeling van JenV in november 2020, zal er een uitwerking liggen van een verbeterplan strafrechtketen waarin de genoemde verbeterpunten van PWC worden meegenomen. Bij het opstellen van het verbeterplan wordt aansluiting gezocht bij de aanpak van achterstanden in de strafrechtketen (die extra zijn opgelopen door het coronavirus). 

Kamerbrief Contouren aanpak achterstanden strafrechtketen (25 juni 2020)

De onderzoekers van PWC vragen daarnaast aandacht voor de wijze van bekostiging van de organisaties in de strafrechtketen: sommige financiële prikkels voor organisaties zijn niet gericht op het meewegen van het belang van andere organisaties.

Het WODC is gevraagd een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar met name de ontwikkelingen in de financiering van politie, OM en rechtspraak in den brede over de afgelopen 10 jaar en naar de daaronder liggende beleidskeuzes. Daarbij zal ook gekeken worden naar de werking en effecten van verschillende bekostigingssystematieken en naar de mogelijkheden om naar de toekomst toe te komen tot meer stabiliteit in de financiering in relatie tot beleid. Streven is om de eerste helft maart 2021 de eerste onderzoeksuitkomsten beschikbaar te hebben.

Doorlichting Strafrechtketen Nieuwe uitdagingen vragen om optimalisatie van samenwerking (PWC, 14 juni 2020)

Kamerbrief Reactie op doorlichting strafrechtketen (PwC) en motie Van Dam c.s. (26 juni 2020)