Actieplan Strafrechtketen en Kamerbrief

23 november 2020

In zijn brief van 26 juni kondigde de minister mede naar aanleiding van de doorlichting strafrechtketen (PWC) een verbeterplan voor de strafrechtketen aan. Het actieplan van het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) stuurde de minister op 17 november aan de Kamer. Met het Actieplan Strafrechtketen wil het BKB nadrukkelijk een extra impuls geven aan de versnelling van doorlooptijden, het inlopen van voorraden en aan ketensamenwerking. In zijn brief licht de minister het vervolg op de aanpak toe en gaat hij in op financiële aspecten van het functioneren van de strafrechtketen.

Actieplan Strafrechtketen

Het Actieplan Strafrechtketen staat niet op zichzelf, maar wordt uitgevoerd binnen de bredere context van de al bestaande operationele doelen van het BKB, de tijdelijke aanpak inlopen corona-achterstanden en de eerdere afspraken over het wegwerken van achterstanden in de Rechtspraak. In dit actieplan ligt de focus op maatregelen die de doorlooptijden in de strafrechtketen en daarmee ook het terugdringen van voorraden kunnen versnellen in het gehele proces, via de inzet van (super)snelrecht en ZSM op veelvoorkomende criminaliteit en bepaalde vormen van high impact crimes. Het doel is dat de implementatie eind 2022 landelijk is gerealiseerd. Het BKB geeft met het actieplan ook een extra impuls aan meer datagedreven coördinatie en onderlinge afstemming. Opgemerkt wordt dat inzet van strafrecht niet altijd de oplossing biedt. Soms is dit beter gelegen in inzet van bijvoorbeeld wijkpolitie of slachtofferhulp. De minister schrijft dat dit het versterken van de selectiviteit aan de voorkant van de strafrechtketen vergt, onder meer in de vorm van een gedragen en met de betrokken ketenpartners afgestemd selectiviteitskader.

Benadrukt wordt dat het plan aansluit op bestaande initiatieven, op onderdelen een extra impuls geeft en rekening houdt met wat de organisaties redelijkerwijs aankunnen binnen het geheel aan opgaven waar ze voor staan. Daarnaast wordt medio 2021 in het BKB een meerjarenagenda opgesteld, waarin de ketenpartners en het ministerie van JenV nadere afspraken maken over de wijze waarop het functioneren van de strafrechtketen en de samenwerking daarbinnen ook voor de langere termijn kan worden versterkt (digitalisering, bedrijfsvoering, innovaties, ketenkwaliteit, voorkomen ongewenste instroom). Genoemd wordt dat een volgende stap dan ook is om gemeenschappelijke ketendoelstellingen beter in verbinding te brengen met de doelstellingen zoals die worden geformuleerd in de vierjaarlijkse veiligheidsagenda.

Minister en het BKB zijn ervan overtuigd dat beschreven extra maatregelen het functioneren van de strafrechtketen in de komende jaren kan versterken. Op basis van een verdere uitwerking en concretisering van het actieplan kan nader worden bepaald of dit in de periode na 2021 financiële consequenties voor de strafrechtketen heeft en wat dat betekent voor de verdere implementatie van het actieplan. Voor het algehele financiële beeld wordt momenteel door het WODC onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen in de financiering van politie, Openbaar Ministerie en rechtspraak in den brede over de afgelopen 10 jaar en naar de daaronder liggende beleidskeuzes. Daarbij wordt ook gekeken naar de werking en effecten van verschillende bekostigingssystemen en naar de mogelijkheden om naar de toekomst toe te komen tot meer stabiliteit in de financiering in relatie tot beleid. De onderzoeksuitkomsten worden in de eerste helft van maart 2021 verwacht.

Kamerbrief Vervolgbrief op de brief over de doorlichting van de strafrechtketen van 26 juni jl. (17 november 2020)

Actieplan Strafrechtketen (6 november 2020)