Onderzoek afdelingen Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK)

25 november 2020

De korpschef heeft de huidige werkwijze met betrekking tot interne integriteitsonderzoeken, uitgevoerd door de afdelingen Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK), laten onderzoeken. Hieruit blijkt dat het te vaak niet goed gaat; het VIK-onderzoek blijkt lang niet altijd snel, adequaat, zorgvuldig of respectvol genoeg te zijn. De minister schrijft aan de Kamer achter de conclusie van de korpschef te staan dat het huidige stelsel niet voldoet en moet worden veranderd. Juist bij een organisatie die verantwoordelijk is voor de veiligheid op straat moet de interne veiligheid goed geborgd zijn. Bij deze verandering staan drie uitgangspunten centraal: rechtszekerheid, verbetering kwaliteit en helder onderscheid disciplinair en strafrechtelijk onderzoek.

In de brief gaat de minister ook kort in op onderzoek naar de cultuur bij de Landelijke Eenheid. Op dit moment wordt door de Inspectie van Justitie en Veiligheid nog onderzoek verricht naar het werkklimaat binnen de Landelijke Eenheid en de gevolgen voor de taakuitvoering. Een eerste deelonderzoek met betrekking tot de Dienst Landelijke Informatieorganisatie wordt in november verwacht. De korpschef zal na de publicatie van de in totaal drie deelrapporten bezien welke extra maatregelen nodig zijn.

Ten aanzien van de aanpak van corruptie schetst de minister dat aan de slag wordt gegaan met verbeterde signalering en screening, de uitrol van atypisch bevragen en ook met een meer heldere organisatiestructuur en protocollering. Ook is het noodzakelijk om speciale expertise op te bouwen. Een Team Aanpak Corruptie is opgericht, om de signalen van politiecorruptie uit Encrochatberichten te onderzoeken. Dit team staat onder leiding van de Rijksrecherche en wordt ondersteund door rechercheurs van de Landelijke Eenheid, om zo optimaal gebruik te maken van de reeds opgedane kennis en expertise.

De minister schrijft met de korpsleiding te streven naar een verbeterd stelsel waarin preventie, leren, cultuur en leiderschap centraal staan. De verbeteringen starten waar mogelijk per direct, waar organisatorische wijzingen nodig zijn, wordt een implementatieplan gemaakt dat in het eerste kwartaal van komend jaar gereed zal zijn.

Kamerbrief Contouren vernieuwd stelsel integriteit en interne onderzoeken (november 2020)

Review en vooruitblik kwaliteit interne onderzoeken politie (oktober 2020)