Herbesteding vrijgevallen middelen politiebegroting

25 november 2020

Door een andere invulling dan de voorgenomen centralisatie van arrestantenzorg van de politie-eenheid Amsterdam, zijn middelen vrij gevallen in de begroting van de Politie. Het gaat om structureel 7,1 mln. euro vanaf 2021. De minister informeert de Kamer in bijgaande brief over de herbesteding van deze middelen.

Besloten is om hiervan vanaf 2021 5,1 mln. euro structureel per jaar vrij te maken voor korpscheftaken (KCT). De teams KCT hebben zowel een bestuursrechtelijke als een toezichthoudende taak als het gaat om de Wet wapens en munitie, de Wet natuurbescherming, Wet explosieven civiel gebruik en de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Verder is besloten om vanaf 2026 2 mln. euro structureel te besteden aan het stroomstootwapen. Minister licht toe dat er nog een structureel bedrag vanaf 2026 resteerde waarvoor nog financiering moest worden gevonden. Een deel hiervan wordt met deze middelen afgedekt. De uiteindelijke hoogte van het nog resterende structurele bedrag is afhankelijk van de uitkomsten van de aanbesteding.

Naast deze structurele investeringen worden er incidentele middelen, cumulatief 7 mln., ingezet voor Politie voor Iedereen, gericht op diversiteit, inclusie en divers vakmanschap. In het bijzonder wordt dit ingezet voor een pilot om de mogelijkheden van inzet van gespecialiseerde rechercheurs bij discriminatie te onderzoeken (motie Paternotte). Daarnaast worden de resterende incidentele middelen, cumulatief 3 mln. euro, ingezet voor de vrijgestelde (kwaliteits)hulpofficier ter versterking van de opsporing in de basisteams. Dit zal een kwaliteitsimpuls geven aan de pilot vrijgestelde kwaliteitshulpofficier. Meer hulpofficieren gaan nu deelnemen aan deze pilot met als doel te testen hoe de vrijgestelde kwaliteitshulpofficier kan bijdragen aan een verbeterde aanpak van de veelvoorkomende criminaliteit door de basisteams, van melding of aangifte tot afdoening. In het eerste kwartaal van 2021 zal de eerste vrijgestelde kwaliteitshulpofficier in het kader van de pilot starten.

Kamerbrief Vrijvallende middelen Arrestantenzorg Amsterdam (23 november 2020)