Halfjaarbericht politie

22 juni 2022

Op 17 juni 2022 zond de Minister het Halfjaarbericht politie aan de Tweede Kamer. Deze zal op 7 juli behandeld worden in het commissiedebat. In deze brief informeert de minister de Kamer over de staat van de politie langs drie lijnen, te weten: de positie van de politie in de samenleving, de toerusting van de politieorganisatie en de ontwikkeling van de taakuitvoering en het werkaanbod. Het bericht gaat onder andere in op de kerncijfers, politiecapaciteit, Politie voor Iedereen, politieonderwijs, de ontwikkelingen bij de Landelijke Eenheid en op hoofdlijn de besteding van de 200 miljoen uit het regeerakkoord.

In het LOVP van 11 april 2022 sprak de minister naar aanleiding van een motie van Kamerlid Bisschop almede een toezegging op vragen van Kamerlid Helder met de regioburgemeesters onder andere over de norm van 1 wijkagent op 5000 inwoners zoals deze in de Politiewet 2012 is bepaald. Naar aanleiding hiervan stuurden de regioburgemeesters een brief, welke bij het halfjaarbericht gevoegd is. Vanuit de gezagen wordt de wijkagent als essentieel gezien om verbinding met de wijk, haar netwerken en de maatschappelijke partners te leggen. Naar buiten én naar binnen in de politieorganisatie. Verbinding met de wijk wordt echter niet uitsluitend door deze wijkagenten gerealiseerd. De norm dient als middel gezien te worden om te komen tot een benaderbare, nabije politie die verbonden is met de samenleving. De druk op de politie en de complexiteit waarin de politie haar werk moet doen is groot. De norm van 1:5000 wijkagenten an sich staat niet ter discussie en is het richtinggevende vertrekpunt bij het verdelen van formatie binnen de eenheden. Uiteindelijk stellen alle gezagen in de betreffende eenheid gezamenlijk de sterkteverdeling in de eenheid vast. Het probleem zit hem echter niet in de normstelling, maar in andere zaken die er toe leiden dat er momenteel een tekort aan capaciteit is in wijken en breder in de politie organisatie als geheel.

Kamerbrief Eerste Halfjaarbericht 2022 (17 juni 2022)

Bijlage 1. Kerncijfers politie bij het eerste Halfjaarbericht 2022

Bijlage 2. Moties, toezeggingen en aanvullende zaken

Bijlage 3. IV-rapportage

Bijlage 4. Evaluatie Woonopstand door driehoek

Bijlage 5. Internationale politiesamenwerking

Bijlage 6. Politieonderwijsverslag 2021 van de Inspectie van Justitie en Veiligheid

Bijlage 7. Politieonderwijsverslag 2021. Brief Inspectie Ministerie JenV aan de Politieacademie

Bijlage 8. Politieonderwijsverslag 2021. Brief Inspectie Miniterie van JenV aan de Nationale Politie

Bijlage 9. Brief regioburgemeesters aan Minister JenV inzake norm wijkagenten

Bijlage 10. Onderzoeksrapport Evaluatie preventief fouilleren

Bijlage 11. Samenvatting Evaluatie preventief fouilleren