Korte terugkoppeling LOVP 27 november 2023

5 december 2023

In het LOVP van 27 november 2023 is onder meer gesproken over de visie op de politiefunctie. De Meerjarige aanschrijving van de minister aan de korpschef is vastgesteld en er is kort gesproken over bewaken en beveiligen. Tot slot is er gesproken over politiecapaciteit in relatie tot demonstraties.

Visie politiefunctie

Een concept white paper en de contouren van een Kamerbief over de politiefunctie vanuit JenV zijn in het LOVP besproken. De Regioburgemeesters hebben aangegeven dat zij in het voorliggende stuk een fundamentelere beschouwing missen over de maatschappelijke ontwikkelingen die op de samenleving af komen en wat voor politie daarbij past. Legitimiteit en vertrouwen moeten daarin sterk tot uiting komen. Zij vinden het stuk nu teveel vanuit schaarste geschreven waardoor de fundamentelere beschouwing plaats maakt voor een ontwikkelagenda met takendiscussies. De politie heeft aangegeven dat een dergelijke beschouwing wel vanuit politie samen met de Radboud Universiteit in de maak is en dat deze in december beschikbaar komt. Deze zal ook in februari in het LOVP worden besproken. De Regioburgemeesters hebben aangegeven dat zij de kaderstellende uitgangspunten kunnen onderschrijven, maar dat zij zien dat er in de ontwikkelagenda te veel voorschot wordt genomen op perspectieven die (nog) niet aan de orde zijn. In dat licht geven zij aan dat passages over kerntaken voor politie en de rol van de boa binnen de politiefunctie meer in balans moeten worden gebracht. Verder willen zij dat duidelijker wordt benoemd wat niet ter discussie staat: het politiebestel, de rol van het gezag, de preventieve rol van de politie (onder andere wijkzorg). En dat een aantal randvoorwaardelijkheden scherper wordt benoemd. Te denken valt dan aan het feit dat in het sociaal domein een grote opgave en verantwoordelijkheid ligt, die nu door de politie wordt ondervangen als het gaat om personen met verward gedrag. Deze keten moet op orde worden gebracht vanuit het sociaal domein. Maar ook de rol van private organisaties die in sommige gevallen te veel veiligheidsvraagstukken afwentelen op het publieke domein moet scherper worden benoemd. Afgesproken is dat de ontwikkelagenda echt een startpunt van doorlopend gesprek moet zijn in het LOVP en niet voorsorteert op specifieke uitkomsten.

Bewaken en beveiligen

De stand van zaken rond bewaken en beveiligen is kort besproken. Het LOVP wordt beter aangesloten op de governance van de transitie van het stelsel. In februari zal in het LOVP nader worden gesproken over de afbakening van het nieuwe stelsel en de capaciteit die daarmee gemoeid gaat. Dat betekent ook dat er dan opnieuw wordt gesproken over het tempo waarin de capaciteit van de bewakingseenheden terugvloeit naar de basisteams. De regioburgmeesters hebben opgeworpen om zo snel mogelijk zicht te krijgen op de mate waarin de capaciteit van de bewakingseenheden daadwerkelijk terugvloeit naar de basisteams, zodat dan zo snel mogelijk de vacatures binnen de formatieve ruimte kunnen worden ingevuld. Daar willen zij niet mee wachten tot in 2025 als de centrale unit gevuld zou moeten zijn. Daarnaast hebben zij aandacht gevraagd voor de informatie-uitwisseling tussen de gezagen (met de burgemeesters als verantwoordelijk voor objectbeveiliging)

Tot slot

Verder is de meerjarige aanschrijving vastgesteld waarin de minister aan de korpschef aangeeft aan welke regels hij zich te houden heeft met betrekking tot de begroting en verantwoording. Daarnaast is er kennisgenomen van het Inspectierapport over de demonstratie in Staphorst van vorig jaar. Opgemerkt is dat men het bijzonder vindt dat je als burgemeester – hoewel het onderzoek zich vanuit de taakopdracht van de inspectie op de taakuitvoering door de politie richt en niet op de rol van het gezag - niet vooraf inzage in het onderzoek krijgt, terwijl je als burgemeester wel het gezag draagt voor het optreden van politie. Ook is opgemerkt dat het goed is te leren van zaken die niet goed zijn gegaan in deze casus en we deze tegelijkertijd in het perspectief van duizenden demonstraties per jaar moeten zien die wel goed begeleid worden. Tot slot is aan de orde geweest dat de capaciteitsproblematiek bij de politie als gevolg van bewaken en beveiligen en als gevolg van OOV-problematiek bij de vele demonstraties ongekend groot is. De Regioburgemeesters hebben aangegeven dat het van belang is te depolariseren en dat oproepen om strenger te handhaven daarbij niet helpen. Dat is ook niet aan de burgemeesters; het al dan niet strafrechtelijk handhaven is aan het OM die daarop heeft aangegeven dat niet alles wat men onwenselijk vindt, ook strafbaar is. Het punt dat communicatie daarover (desgevraagd) inderdaad door het OM hoort plaats te vinden en niet de burgemeester moet worden aangesproken, wordt herkend.