Tweede Halfjaarbericht Politie (december 2023)

13 december 2023

Op 7 december 2023 zond de minister het tweede halfjaarbericht politie 2023 aan de Kamer. In deze brief gaat de minister in op enkele belangrijke thema’s uit het afgelopen half jaar, waaronder de ontwikkeling op het vlak van de visie op de politiefunctie, de druk op de politiecapaciteit, de transitie van de Landelijke Eenheid, en ontwikkelingen in het werkaanbod, zoals demonstraties en explosies.

Zoals gebruikelijk wordt de Kamer in deze brief langs drie lijnen geïnformeerd, te weten: (1) de positie van de politie in de samenleving, (2) de toerusting van de politieorganisatie en (3) de ontwikkeling van de taakuitvoering en het werkaanbod.

Positie van de politie in de samenleving
Visie op de politiefunctie
Zoals toegezegd, informeert de minister de Kamer ook in dit halfjaarbericht politie over de voortgang van het traject visie op de politiefunctie. Deze zomer is een eerste concept van het white paper opgesteld en zijn hierover gesprekken gevoerd, onder andere in het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP). Gelijktijdig met dit halfjaarbericht ontvangt de Kamer het white paper samen met een aanbiedingsbrief.

De politiefunctie staat onder druk. De toegenomen maatschappelijke behoefte aan veiligheid en preventie maken dat de politiefunctie maar ook de politietaak vrijwel constant in ontwikkeling is en onderwerp is van debat. De komende periode zullen scherpe keuzes moeten worden gemaakt.

Het halfjaarbericht en de bijlagen gaan verder in op de druk op de politiecapaciteit, de transitie van de Landelijke Eenheid, de aanpak van uitsluiting, discriminatie en racisme, de efficiencytaakstelling van politie (besproken in het LOVP van juni) en ontwikkelingen in het werkaanbod, zoals demonstraties en explosies.

Hieronder een aantal specifieke zaken uitgelicht:

  • In de tweede helft van dit jaar is het met diverse maatregelen uit de arbeidsmarktstrategie gelukt om de werving op peil te houden en de klassen aan de Politieacademie volledig te vullen. Ook voor 2024 ligt de werving van aspiranten nagenoeg op schema.
  • Omdat de uitstroom hoger is dan verwacht, moet de komende tijd naast inzet op de werving nog meer aandacht uitgaan naar het behoud van politiemedewerkers.
  • De uitstroom van operationeel personeel is momenteel hoger dan de instroom. Het realiseren van de uitbreidingen (700fte Hermansgelden) loopt derhalve vertraging op.
  • Binnen de GGP is sprake van een verhoogde uitstroom van ervaren collega’s. De onderbezetting van wijkagenten (96fte, 2,6%) is toegenomen ten opzichte van 2022.
  • In aanvulling op de bestaande routes die leiden tot instroom van wijkagenten, start de Politieacademie in 2024 met een bacheloropleiding voor wijkagent. Mensen van buiten de politie, die al in het bezit zijn van een hbo-diploma, kunnen zich via een opleiding van 3 jaar omscholen tot wijkagent.
  • De komende jaren zal alle beschikbare opleidings- en begeleidingscapaciteit worden benut. Dit maakt dat nieuwe capaciteitsuitbreidingen met breed opgeleid politiepersoneel in de eerstkomende jaren waarschijnlijk niet kunnen worden gerealiseerd.
  • Samen met de politievakbonden zijn enkele richtingen verkend om de maatregel tot het loslaten van de nationaliteitseis vorm te geven, zodat een grotere arbeidsmarkt aangeboord kan worden. De uitwerking wordt nu verder bekeken.

Kamerbrief Tweede halfjaarbericht politie 2023 (7 december 2023)

White paper Politiefunctie

Bijlage 1. Kerncijfers politie bij het tweede Halfjaarbericht 2023

Bijlage 2. Moties, toezeggingen en aanvullende verzoeken

Bijlage 3. Internationaal

Bijlage 4. Informatievoorziening (IV) bij de politie

Bijlage 5. Besluitenlijst LOVP 25 september 2023

Bijlage 6. Evaluatie zbo Politieacademie (2016-2023)

Bijlage 7. Tweede monitoringsrapportage transitie van de Landelijke Eenheid

Bijlage 8. Aanbieding Audit 126jj WvSv 2022

Beslisnota Tweede Halfjaarbericht Politie 2023

BIJLAGE 1. White Paper versterking van de politiefunctie

BIJLAGE 2. Wat komt er op de politiefunctie af?

BIJLAGE 3. Wat hebben we te beschermen?

BIJLAGE 4. Wat hebben we gedaan?