Eerste Halfjaarbericht Politie Juni 2024

20 juni 2024

Op 19 juni 2024 heeft de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) het eerste halfjaarbericht van 2024 aan de Kamer gestuurd. De Kamer wordt halfjaarlijks geïnformeerd over de staat van de politie op basis van drie hoofdthema's: de positie van de politie in de samenleving, de toerusting van de politieorganisatie, en de ontwikkeling van de taakuitvoering en het werkaanbod. Tevens worden diverse moties, toezeggingen en aanvullende kamerverzoeken afgehandeld. Bijgevoegd vindt u het halfjaarbericht en de bijlagen ter informatie. Hieronder volgt een samenvatting van de hoofdlijnen.

In het halfjaarbericht meldt de minister dat de druk op de politiecapaciteit naar verwachting zal aanhouden, wat om keuzes en positiebepaling vraagt. Ze geeft aan dat binnen de context van de visie op de politiefunctie hierover de komende tijd in het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP) gesproken zal worden. Daarnaast wordt onderzocht hoe het werk slimmer georganiseerd kan worden, zodat de politie zich kan richten op haar kerntaken. Waarbij een blijvend vertrouwen van burgers in de politie van essentieel belang is voor de legitimiteit van de politieorganisatie. De voortgang op de ontwikkelagenda voor de politiefunctie wordt toegelicht in bijlage 2.

Documenten:

Bijlage 1. Eerste Halfjaarbericht politie 2024

Bijlage 2. Moties, toezeggingen en aanvullende verzoeken

Bijlage 3.a. Team Openbare Orde Inlichtingen

Bijlage 3.b. Strategisch intern toetsingskader TOOI

Bijlage 4. Geweld tegen mensen met een publieke taak

Bijlage 5. Internationaal eerste Halfjaarbericht 2024

Bijlage 6. Reactie op brief Autoriteit Persoonsgegevens inzake het thema Vrijheid en Veiligheid

Bijlage 7. Besluitenlijsten Landelijk Overleg Veiligheid en Politie

Bijlage 8. Derde monitoringsrapportage commissie Schneiders

Bijlage 9. Infographic Analyse Handhaving Openbare Orde

Bijlage 10. Kerncijfers politie

Bijlage 11. Beslisnota bij Kamerbrief over eerste Halfjaarbericht Politie 2024