LOVP

In het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP) spreken de regioburgemeesters, de voorzitter van het College van procureurs-generaal en de minister van Veiligheid en Justitie periodiek, in aanwezigheid van de korpschef van de Nationale politie, over het beheer van en de taakuitvoering door de nationale politie. Het overleg vindt tenminste vier keer per jaar plaats. Iedere regioburgemeester spreekt tijdens het LOVP namens de burgemeesters uit zijn regio.

Aan het LOVP nemen ook twee burgemeesters deel van gemeenten met minder dan 100.000 inwoners. Deze worden, op voordracht van de Commissie Bestuur en Veiligheid van de VNG, aangewezen door de minister van Justitie en Veiligheid. Het LOVP vindt plaats op basis van Artikel 19 uit de Politiewet 2012. In het verleden stond het overleg daarom bekend als Artikel 19-overleg.

In artikel 19 van de Politiewet staat ook benoemd wat er in ieder geval in het LOVP besproken moet worden:

  • de inrichting van de politie
  • de landelijke beleidsdoelstellingen
  • de verdeling van de politiesterkte
  • het ontwerp van de begroting en het ontwerp van de meerjarenraming, het ontwerp van de jaarrekening, het ontwerp van het beheersplan en het jaarverslag
  • de benoeming van de leden van de leiding van de politie
  • voorstellen van wet, ontwerpen van algemene maatregel van bestuur en ontwerpen van ministeriĆ«le regeling die geheel of voor een belangrijk deel betrekking hebben op de taakuitvoering door en het beheer ten aanzien van de politie.

In het LOVP spreken de partners ook over bredere veiligheidsthema's, voor zover deze raken aan de taakuitvoering van de politie.

Meer informatie