Actueel nieuws

15 oktober 2019

Bijzondere extra maatregelen Bewaken en Beveiligen

Op 18 september jl. werd strafrechtadvocaat Derk Wiersum doodgeschoten in Amsterdam. Het schokt de Regioburgemeesters dat een advocaat in uitoefening van zijn functie is geliquideerd.
De -zeer begrijpelijke- bijzondere extra maatregelen onttrekken momenteel politiecapaciteit uit basisteams en regionale eenheden. Deze maatregelen lijken voor langere duur noodzakelijk te zijn. De gevolgen zien we direct lokaal, door de afnemende beschikbaarheid van blauw in de wijken.

Lees meer

24 september 2019

Reactie motie interventieteam ondermijning

Op 24 september gaven de (Regio)burgemeesters, VNG, G40 en NGB in een gezamenlijke brief aan de Kamer een reactie op de Kamermotie over het inrichten van een interventieteam ondermijning.

Lees meer

19 september 2019

Regiodeal

Tot 1 december as. is het mogelijk om eenmalig een bijdrage te ontvangen van het Rijk voor het verbeteren van de brede welvaart.

Lees meer

17 september 2019

Oproep intensivering aanpak ondermijning

Op 16 september jl. hebben de (Regio)burgemeesters en het College van procureurs-generaal in een gezamenlijke brief aan de Kamer gevraagd om een structureel ondermijningsfonds.

Lees meer

1 augustus 2019

Voorlichting Raad van State over democratische controle van de Kamer op de besteding van middelen van de politie

De minister van Justitie en Veiligheid heeft de Raad van State om voorlichting gevraagd over de democratische controle van de Kamer op de besteding van middelen van de politie. Aanleiding van dit verzoek is de motie van het lid Van Dam d.d. 12 december 2018, ingediend bij het debat in de Tweede Kamer over de evaluatie van de Politiewet 2012.

Lees meer

4 juli 2019

Halfjaarbericht politie

Minister Grapperhaus informeerde de Tweede Kamer op 4 juli over het 1e halfjaarbericht politie van 2019. Het halfjaarbericht bevat informatie over de huidige staat van de politie. De bijlagen gaan onder meer specifiek in op gebiedsgebonden politie en burgercontact, ontwikkelagenda opsporing en ICT vernieuwing.

Lees meer

4 juli 2019

Advies Raad van State helpt gemeenten niet verder met aanpak ondermijning

De VNG, Regioburgemeesters en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters hebben een gezamenlijke reactie opgesteld voor de Tweede Kamer over het rapport van de Raad van State (RvS) uit maart en de reactie van de ministers van JenV en BZK daarop. De RvS heeft onderzocht hoe de wens van gemeenten om meer informatie die al binnen de gemeente beschikbaar is te kunnen gebruiken in de aanpak van ondermijning, kan worden vormgegeven. Daartoe heeft de RvS ook onderzocht of de uitbreiding van de taken van de burgemeester kan helpen bij de aanpak van ondermijning. De drie partijen vinden de vraag naar uitbreiding van bevoegdheden van de burgemeester niet interessant, omdat daar niet om gevraagd is. Slechts het mogelijk maken van een ruimere informatie-uitwisseling binnen de gemeente zelf is nodig.

Lees meer

4 juli 2019

Brief aan de Tweede Kamer over de gevolgen van de voorjaarsnota voor de politie

De minister van Justitie en Veiligheid liet in het LOVP van 24 juni jl. aan de regioburgemeesters weten dat de voorjaarsnota bezuinigingen bevat voor de Politie. In totaal omvat deze bezuiniging een bedrag van 144 miljoen euro incidenteel.

Lees meer

1 2 3