Regio Den Haag (6)

Over regio Den Haag (6)

Het verzorgingsgebied van de eenheid Den Haag kent zeven districten: drie in de stad Den Haag  en vier daarbuiten. Het gebied van de eenheid kenmerkt zich enerzijds door een (groot)stedelijk karakter, maar daarnaast is sprake van een uitgestrekt landelijk gebied. Dat betekent, dat in het kader van de verdeling van de politiecapaciteit in het stedelijk gebied de werklast, maar in het landelijk gebied vooral de beschikbaarheid maatgevend is.

De eenheid Den Haag omvat twee Veiligheidsregio’s. De Veiligheidsregio Haaglanden bestaat uit negen gemeenten. Naast de centrumgemeente Den Haag met meer dan 500.000 inwoners zijn er – naast enkele kleinere – nog drie gemeenten met rond de 100.000 inwoners. De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft – buiten enkele grotere gemeenten – overwegend een landelijk karakter; het aantal gemeenten in deze regio bedraagt (sinds 1 januari 2014) negentien. Het blijft bij de inrichting van de bovenlokale samenwerking de uitdaging een goed evenwicht binnen de eenheid te houden tussen het lokale en het bovenlokale. Vertrekkend vanuit de lokale opgaven is  samenhang in beleid en uitvoering op thema’s die het lokale niveau overstijgen cruciaal. Evenals het gebruik maken van (bestaande en nieuwe) structuren op het daartoe geëigende schaalniveau als het gaat om de praktische uitvoering.

Op het regionale niveau is het Regionaal Bestuurlijk Overleg het gremium waar regionale veiligheidsvraagstukken worden besproken, met het Regionaal Beleids Plan (RBP) als richtsnoer. Als voorportaal fungeert een dagelijks bestuur onder voorzitterschap van de regioburgemeester, waarin – naast de hoofdofficier van justitie - de districten buiten de stad Den Haag met twee burgemeesters zijn vertegenwoordigd. Daarbij is rekening gehouden met een evenwichtige vertegenwoordiging van de grotere en kleine gemeenten. Indien nodig komt nodig de eenheidsdriehoek bijeen, waar afstemming plaatsvindt tussen de regioburgemeester, de Hoofdofficier en de politiechef. Voor de vijf prioritaire thema’s uit het RBP zijn bestuurlijk portefeuillehouders aangewezen: 

 1. Geweld: De heer Rodenburg (District E)
 2. Woninginbraak: De heer Van der Kamp (District G)
 3. Jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit: De heer Tigelaar (District D)
 4. Ondermijning: Mevrouw Spruit (District F)
 5. Overlast en maatschappelijke onrust: Mevrouw Krikke (Den Haag)

Op districtsniveau fungeren districtscolleges. Deze dienen zo mogelijk ook als (gezags)driehoek. Dit laat onverlet dat indien de omstandigheden (openbare orde of strafrechtelijk) dat noodzakelijk maken of het gezag dat wenselijk acht, de lokale driehoek bijeen komt. In de stad Den Haag is vanuit het gezag de lokale driehoek leidend, die dan ook frequent bijeen komt.

Op alle niveaus is sprake van ambtelijke tegenhangers van de bestuurlijke overleggen, waarin wordt geparticipeerd door gemeenten, OM en politie. Binnen de stad Den Haag fungeren ambtelijke overleggen op stadsdeelniveau.

Om de samenwerking op regionaal niveau te stimuleren, is het Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (www.rsiv.nl) in het leven geroepen. De grotere gemeenten binnen de eenheid vervullen daarin met de politie een trekkersrol. Ook het OM neemt daarin deel en de kleinere gemeenten (die nu eenmaal over minder ambtelijke capaciteit beschikken) participeren op specifieke thema’s. Doelstelling is te komen tot vooral praktische handreikingen, die ten dienste staan van de aanpak op regionaal, districtelijk of lokaal niveau. Het RSIV ondersteunt in feite hierbij de (hierboven genoemde) bestuurlijk portefeuillehouders. Vanuit het regionale samenwerkingsverband wordt ook een verbinding gelegd met andere regionale voorzieningen als het RIEC, de veiligheidshuizen en de veiligheidsregio’s.

 

Delen

Gemeenten 28
 • 's-Gravenhage
  Alphen aan den Rijn
  Bodegraven-Reeuwijk
  Delft
  Gouda
  Hillegom
  Kaag en Braassem
  Katwijk
  Krimpenerwaard
  Leiden
 • Leiderdorp
  Leidschendam-Voorburg
  Lisse
  Midden-Delfland
  Nieuwkoop
  Noordwijk
  Noordwijkerhout
  Oegstgeest
  Pijnacker-Nootdorp
 • Rijswijk
  Teylingen
  Voorschoten
  Waddinxveen
  Wassenaar
  Westland
  Zoetermeer
  Zoeterwoude
  Zuidplas