Regio Den Haag (6)

Over regio Den Haag (6)

Het verzorgingsgebied van de eenheid Den Haag kenmerkt zich enerzijds door een (groot)stedelijk karakter met name rond de stad Den Haag, maar daarnaast is sprake van een uitgestrekt landelijk gebied. Dat betekent dat, in het kader van de verdeling van de politiecapaciteit, in het stedelijk gebied de werklast, maar in het landelijk gebied vooral de beschikbaarheid maatgevend is. De veelheid van demonstaties, te beschermen instellingen en internationale organisaties stellen bijzondere eisen aan deze eenheid. De eenheid is opgedeeld in zeven districten: drie in de stad Den Haag en vier daarbuiten. Er opereren twee Veiligheidsregio’s die voor de Politiewet 2012 congruent waren aan de voormalige korpsen Haaglanden en Hollands-Midden.

In het Regionaal Bestuurlijk Overleg is het Regionaal Beleidsplan 2019-2022 (RBP) van de eenheid vastgesteld. De zeven prioritaire thema’s uit het beleidsplan, waarvoor veelal ook bestuurlijk portefeuillehouders zijn aangewezen, zijn:

 1. Contraterrorisme, extremisme en radicalisering
 2. Cybercrime/gedigitaliseerde criminaliteit
 3. (Huiselijk) Geweld
 4. High Impact Crimes
 5. Overlast en criminaliteit door problematische jeugdgroepen/netwerken
 6. Ondermijning
 7. Overlast en criminaliteit door personen met verward gedrag

Om de samenwerking op regionaal niveau te stimuleren, is het Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (RSIV) in het leven geroepen. Het RSIV is een netwerkorganisatie van en voor de 27 gemeenten in de politie-eenheid Den Haag, de politie en het OM. Doel is het coördineren van regionale samenwerking en uitvoering van het RBP 2019-2022. Hierbij gaat het om vraagstukken die de grenzen van gemeenten overstijgen en waarop bovenlokale samenwerking vanuit het oogpunt van effectiviteit en/of efficiëntie meerwaarde biedt. Dat doet niet af aan het uitgangspunt dat gemeenten de regie voeren over het lokaal veiligheidsbeleid: het primaat is en blijft lokaal.

Alle gemeenten leveren een financiële bijdrage aan het RSIV ten behoeve van regionale beleidscapaciteit. Doelstelling is te komen tot vooral praktische kennisbijeenkomsten of handreikingen, die ten dienste staan van de aanpak op regionaal, districtelijk of lokaal niveau. Het RSIV ondersteunt hierbij de bestuurlijk portefeuillehouders. Vanuit het regionale samenwerkingsverband wordt ook een verbinding gelegd met andere regionale voorzieningen als het RIEC, de veiligheidshuizen en de veiligheidsregio’s.

Overlegstructuur
Op districtsniveau fungeren districtscolleges. Deze dienen als (gezags)driehoek maar zijn vooral beleidsmatig van aard. Dit laat onverlet dat indien de omstandigheden (openbare orde of strafrechtelijk) dat noodzakelijk maken of het gezag dat wenselijk acht, de lokale driehoek bijeen komt om operationele besluiten te nemen. In de stad Den Haag is vanuit het gezag de lokale driehoek met district- of (plaatsvervangend) politiechef leidend, die dan ook frequent bijeen komt.

Op het regionale niveau is het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) het gremium waar regionale veiligheidsvraagstukken worden besproken met alle 27 burgemeesters, de hoofdofficier en de politiechef. Daarbij geldt het Regionaal Beleidsplan als richtsnoer.

Als voorportaal fungeert een dagelijks bestuur Regionaal Bestuurlijk Overleg (dbRBO) onder voorzitterschap van de regioburgemeester, waarin -naast de hoofdofficier van justitie en de politiechef- de districten buiten de stad Den Haag met twee burgemeesters zijn vertegenwoordigd. Per district neemt de burgemeester van een grotere gemeente en een kleinere gemeente deel, wat een evenwichtige vertegenwoordiging verzekert.

Op alle niveaus is sprake van ambtelijke tegenhangers van de bestuurlijke overleggen, waarin wordt geparticipeerd door gemeenten, OM en politie. Binnen de stad Den Haag fungeren ambtelijke overleggen op stadsdeelniveau.

Delen

Oppervlakte 2.500 km2
Inwoners 1,9 miljoen
Gemeenten 27
Districten 7
Basisteams 29
 • 's-Gravenhage
  Alphen aan den Rijn
  Bodegraven-Reeuwijk
  Delft
  Gouda
  Hillegom
  Kaag en Braassem
  Katwijk
  Krimpenerwaard
 • Leiden
  Leiderdorp
  Leidschendam-Voorburg
  Lisse
  Midden-Delfland
  Nieuwkoop
  Noordwijk
  Oegstgeest
  Pijnacker-Nootdorp
 • Rijswijk
  Teylingen
  Voorschoten
  Waddinxveen
  Wassenaar
  Westland
  Zoetermeer
  Zoeterwoude
  Zuidplas