Regio Amsterdam (5)

Over regio Amsterdam (5)

Het werkgebied van de eenheid Amsterdam met meer dan een miljoen inwoners is het minst uitgestrekt van alle eenheden, maar is wel een grote eenheid die ruim 5.500 medewerkers telt. De eenheid wordt gekenmerkt door de hoofdstad Amsterdam met haar grootstedelijke karakteristieken en zo’n 850.000 inwoners.

Met de inwerkingtreding van de Politiewet 2012 wijzigde er niet veel als het gaat om de (bestuurlijke) overlegstructuur. De grenzen zijn congruent met die van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Bovendien is het aantal gemeenten binnen de regio beperkt tot zes: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Diemen en Ouder Amstel. Halverwege 2019 zijn de gemeenten Weesp en Amsterdam ‘ambtelijk’ gefuseerd en Weesp zal, op z’n vroegst in 2022, onderdeel van Amsterdam worden. Iedere gemeente heeft haar eigen unieke karakteristieken, haar dynamiek en oefent daarmee invloed uit op het lokaal te verrichten politiewerk. De eenheid Amsterdam kent 4 districten en 17 basisteams.

Bestuurlijk overleg
Elke twee weken – en zoveel vaker als nodig is – vindt er in Amsterdam een driehoeksoverleg plaats, tevens de regionale driehoek conform artikel 41 tussen de burgemeester, hoofdofficier en politiechef. Ongeveer eens in de zes weken vindt er bilateraal overleg plaats tussen de burgemeester van Amsterdam en de politiechef in het zogenoemde BM - HC overleg.

In de vijf andere gemeenten binnen de regio vindt zo’n zes tot acht keer per jaar eveneens een driehoeksoverleg plaats. Een driehoek met de gemeenten binnen het basisteam Diemen Ouder-Amstel, een driehoek in Amstelveen en een driehoek met de gemeenten binnen het basisteam Aalsmeer Uithoorn. In de betreffende gemeenten vindt wel vaak bilateraal overleg tussen de burgemeester en de basisteamchef en/of districtschef. In acute situaties of bij incidenten kan direct een driehoek bijeen worden geroepen. Er is 4 tot 6 keer per jaar een portefeuillecontact tussen de 5 burgemeesters, eventueel aangevuld met politie en OM.

Enkele keren per jaar vindt er een bijeenkomst plaats van het Regionaal Bestuurlijk Overleg conform art.39.1. Deze vergadering stelt onder andere eens in de vier jaar het Regionaal Veiligheidsplan op hoofdlijnen vast en bespreekt drie keer per jaar de Regionale Veiligheidsrapportage.
In het Regionaal Veiligheids Plan 2019-2022 worden de (gemeente-overstijgende) hoofdthema’s benoemd, te weten:

 1. Zorg voor sterke en veilige buurten
 2. Aanpak jeugdoverlast en -criminaliteit
 3. Toenemende drukte en groei
 4. Tegengaan van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit
 5. Voorkomen en bestrijden van (dreigend) terrorisme en radicalisering
 6. Bestrijding discriminatie en tegengaan van intolerantie
 7. Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit
 8. Blijven voorkomen en opsporen van High Impact Crimes
 9. Zorg voor slachtoffers en kwetsbare groepen

Om recht te doen aan de lokale complexiteit en dynamiek wordt de verdere concrete invulling van de veiligheidsthema’s, doelstellingen en manier van monitoring in de lokale veiligheidsplannen per gemeente uitgewerkt.

Uit het regionaal veiligheidsplan vloeien thema’s voort waarvoor portefeuillehouders zijn aangewezen. Voor die onderwerpen zijn er bijzondere, regionale stuurgroepen of is er een ‘driehoek plus’. Het gaat dan bijvoorbeeld om de stuurgroep RIEC Amsterdam-Amstelland of de stuurgroep Zorg en Veiligheid over de programma’s en activiteiten van het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (ACvZ). Bij dergelijke overleggen wordt het driehoeksoverleg uitgebreid met een aantal andere bestuurders en/of samenwerkingspartners. Ook zijn er in het najaar en/of het voorjaar thematische regionale en/of lokale bijeenkomsten, apart voor de Amsterdamse driehoek en voor de bestuurders van de vijf Amstellandgemeenten, om dieper op onderwerpen in te gaan en verder vooruit te kijken.

Delen

Oppervlakte 335 km2
Inwoners 1 miljoen
Gemeenten 6
Districten 4
Basisteams 17
 • Aalsmeer
  Amstelveen
 • Amsterdam
  Diemen
 • Ouder-Amstel
  Uithoorn