Actueel nieuws

16 juli 2018

Halfjaarbrief politie

Op 4 juli zond de minister een halfjaarbericht over de politie aan de Tweede Kamer. In zijn laatste voortgangsbrief over de vorming van de Nationale Politie heeft hij toegezegd tweemaal per jaar de Kamer te blijven informeren over ontwikkelingen binnen de politie. Bijlagen bij het halfjaarbericht gaan in op ontwikkelingen in de taakuitvoering door politie, politiepersoneel en toezeggingen en moties.

Lees meer

18 juni 2018

Verdeling extra middelen politie regeerakkoord

Op 15 juni 2018 heeft het kabinet een besluit genomen over de verdeling van de extra middelen voor de politie uit het regeerakkoord. De politie krijgt er structureel 291 miljoen euro bij. Voor dit bedrag worden 1111 extra agenten aangesteld en er wordt 64 miljoen uitgetrokken voor ICT, innovatie en voor de uitrusting van de politie. Daarnaast komt er 16 miljoen beschikbaar voor de Politieacademie.

Lees meer

18 juni 2018

Evaluatie Politiewet 2012

Vrijdag 15 juni 2018 heeft de minister van Justitie en Veiligheid een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin de reactie van het Kabinet op het rapport van de commissie Evaluatie Politiewet 2012. De minister onderschrijft de conclusie van de commissie dat het noodzakelijk is dat de politie verder doorontwikkelt en verbetert. Hij geeft onder andere aan dat er meer ruimte moet komen voor lokale sturing en dat de lokale driehoek hierbij een leidende rol heeft. De commissie constateerde in haar rapport dat de balans bij de nationale politie te veel was doorgeslagen naar centraal en uniform. Er was reeds een koers ingezet om dit te herstellen en dit beleid wordt nu met kracht voortgezet.

Lees meer

25 mei 2018

Onderzoek anti-ondermijningsfonds

Eind 2017 hebben de regioburgemeesters aan Berenschot gevraagd vervolgonderzoek te doen naar een revolverend anti-ondermijningsfonds, om tot een structurele financiering van de versterking van de aanpak van ondermijning te komen. De wens om tot een dergelijk fonds te komen is eerder op diverse momenten geuit door de regioburgemeesters en ook opgenomen in onze Proeve van Wetgeving (pdf, 537 kB). Wij hebben Berenschot gevraagd vanuit internationaal perspectief te verkennen welke vergelijkbare fondsen er in het buitenland reeds bestaan. Wij hebben gevraagd de werking van deze fondsen en de succes- en faalfactoren in kaart te brengen om vervolgens een haalbare vertaling naar de Nederlandse situatie te maken en concreet uit te werken.

Lees meer

17 mei 2018

Hoorzitting Tweede Kamer evaluatie Politiewet

Op donderdag 17 mei vindt er een hoorzitting in de Tweede Kamer plaats over de Evaluatie Politiewet.
Voor deze hoorzitting zijn diverse wetenschappers uitgenodigd en/of hebben een position paper ingediend. Onder andere drs. W.J. Kuijken, voorzitter van de Commissie Evaluatie Politiewet 2012 en prof. dr. C.J.C.F. Fijnaut, emeritus hoogleraar Universiteit Tilburg zijn aanwezig.

Lees meer

7 mei 2018

'Het mysterie van de verdwenen criminaliteit'

Sinds het begin van deze eeuw daalt de geregistreerde criminaliteit in Nederland. Op het hoogtepunt, in 2001 en 2002, registreerde de politie voor elke duizend inwoners 93 misdrijven. In 2017 ging het nog maar om 49 misdrijven per duizend inwoners. Het CBS publiceert een artikel waarin zij de langetermijnontwikkelingen in de criminaliteit beschrijft aan de hand van gegevens over geregistreerde misdrijven, moord en doodslag en slachtofferschap van criminaliteit. Vervolgens komen een aantal mogelijke verklaringen voor de op- en neergang aan de orde.

Lees meer

30 april 2018

Plan van aanpak verzuim politie

Het ziekteverzuim bij de politie is nog altijd hoog. Op sommige plekken in het korps is wel een daling zichtbaar, maar ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren is het echter nog niet gelukt om landelijk een trendbreuk te realiseren. Het terugdringen van het verzuim in het korps is een weerbarstig vraagstuk gebleken. De politie heeft een plan van aanpak (pdf, 943 kB) opgesteld. De minister heeft de Kamer over dit plan van aanpak geïnformeerd (pdf, 147 kB). In dit plan van aanpak staat centraal op welke wijze het verzuim kan worden teruggedrongen.
De politie stelt zichzelf ten doel om het verzuimpercentage medio 2023 te hebben teruggedrongen tot 5,9%.

Lees meer

30 april 2018

Presentatie actieprogramma huiselijk geweld en kindermishandeling

Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) binden met de gemeenten de strijd aan met huiselijk geweld en kindermishandeling. Samen met Annemarie Penn-te Strake namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) presenteren ze het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis. Het bevat een groot aantal maatregelen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen. Het Rijk stelt daar de komende jaren tientallen miljoenen voor beschikbaar.

Lees meer

23 april 2018

Herstelplan Nationale Politie

Op 20 april is door de NPB, ACP, ANPV en VMHP een verbeterplan voor de Nationale Politie overhandigd aan minister Grapperhaus en korpschef Akerboom. Het plan bestaat uit ruim dertig maatregelen om van het korps weer een gezonde organisatie te maken. De bonden zien dit als een noodzakelijk fundament voor een nieuwe politie-CAO.

Lees meer

12 april 2018

Tussenbericht stand van zaken personen met verward gedrag

Voorzitter Onno Hoes van het Schakelteam ‘personen met verward gedrag’ heeft vandaag een stand van zaken (het zogenaamde ‘tussenbericht’) gestuurd aan haar opdrachtgevers: staatssecretaris Blokhuis (VWS), minister Grapperhaus (JenV) en mw. Kriens (VNG). Ook stuurde het Schakelteam een brief aan alle gemeenteraadsleden.
Bij het tussenbericht zijn resultaten van twee onderzoeken gevoegd. Het eerste betreft een onderzoek naar E33- en E14-meldingen in de politieregistratie en het tweede een gemeentelijke monitor.

Lees meer

1 2 3 4 5