Diversiteit en Discriminatie

De diversiteit van de samenleving moet terug te vinden zijn binnen het politiekorps. De regioburgemeesters vinden dit van groot belang. Door een diverse samenstelling kan de politie beter de verbinding aangaan met de verschillende groepen in onze maatschappij. Ook moet er aandacht geschonken worden aan discriminatie in de samenleving en in het korps. Etnisch profileren moet worden tegengegaan.

De ambitie van de burgemeesters hierin is als volgt: 

  • een divers samengesteld politiekorps, waarbij de politie een afspiegeling is van gender, leeftijd en culturen in de samenleving om de verbinding met de samenleving te behouden en te versterken
  • een betere aanpak van discriminatie in de samenleving
  • professionele klachtbehandeling door de politie en het bevorderen van het lerend vermogen van politie waar het gaat over discriminatoire zaken en tegengaan van etnisch profileren.

 In het LOVP kan indien nodig landelijk overleg plaatsvinden gericht op het oplossen van knelpunten.

Vanuit het programma ‘De Kracht van het Verschil’ werkt de politie aan deze punten.

Zo werkt de politie aan een divers personeelsbestand. Niet alleen in het geval van de agent op straat, maar ook in de hogere lagen in de politieorganisatie wordt actief ingezet op meer vrouwen en bi-cultureel talent. De verscheidenheid die in de maatschappij te zien is, moet ook terugkomen in het korps. Dit zorgt voor meer begrip en herkenning op straat en een rijkere politiecultuur. Volgens korpschef Akerboom moet minimaal vijfentwintig procent van de nieuwe instroom op de politieacademie bestaan uit mensen met een diverse achtergrond. Ook de diversiteit onder leidinggevenden is een punt van aandacht, evenals het verminderen van de uitstroom van medewerkers met een diverse achtergrond.

De politie bundelt, samen met de anti-discriminatievoorzieningen de cijfers van discriminatie-ervaringen, zodat een zo compleet mogeijk beeld geschapen wordt van discriminatie in Nederland en duidelijk wordt welke gebieden extra aandacht behoeven. De discriminatiecijfers over het jaar 2017 zijn onderaan deze pagina te vinden.

In opleidingen en cursussen van agenten wordt aandacht besteed aan de diversiteit in de samenleving. Het begrijpen en kunnen werken met verschillende culturen en het respectvol bejegenen van anderen staat hierin centraal. Onderdeel hiervan is het tegengaan van etnisch profileren. Het is onwenselijk wanneer de redenen voor een staandehouding van generaliserende stereotypen afhangt. Het gevaar bestaat dat op deze manier groepen Nederlanders van de politie vervreemd raken.

Meer informatie