Diversiteit en Discriminatie

De diversiteit van de samenleving moet terug te vinden zijn binnen het politiekorps. De regioburgemeesters vinden dit van groot belang. Door een diverse samenstelling kan de politie beter de verbinding aangaan met de verschillende groepen in onze maatschappij. Ook moet er aandacht geschonken worden aan discriminatie in de samenleving en in het korps. Etnisch profileren moet worden tegengegaan.

De ambitie van de burgemeesters hierin is als volgt: 

  • een divers samengesteld politiekorps, waarbij de politie een afspiegeling is van gender, leeftijd en culturen in de samenleving om de verbinding met de samenleving te behouden en te versterken
  • een betere aanpak van discriminatie in de samenleving
  • professionele klachtbehandeling door de politie en het bevorderen van het lerend vermogen van politie waar het gaat over discriminatoire zaken en tegengaan van etnisch profileren.

 In het LOVP kan indien nodig landelijk overleg plaatsvinden gericht op het oplossen van knelpunten.

Vanuit het programma ‘De Kracht van het Verschil’ werkt de politie aan deze punten.

Zo werkt de politie aan een divers personeelsbestand. Niet alleen in het geval van de agent op straat, maar ook in de hogere lagen in de politieorganisatie wordt actief ingezet op meer vrouwen en bi-cultureel talent. De verscheidenheid die in de maatschappij te zien is, moet ook terugkomen in het korps. Dit zorgt voor meer begrip en herkenning op straat en een rijkere politiecultuur. Volgens oud-korpschef Akerboom moet minimaal vijfentwintig procent van de nieuwe instroom op de politieacademie bestaan uit mensen met een diverse achtergrond. Ook de diversiteit onder leidinggevenden is een punt van aandacht, evenals het verminderen van de uitstroom van medewerkers met een diverse achtergrond.

De politie bundelt, samen met de anti-discriminatievoorzieningen de cijfers van discriminatie-ervaringen, zodat een zo compleet mogeijk beeld geschapen wordt van discriminatie in Nederland en duidelijk wordt welke gebieden extra aandacht behoeven. De discriminatiecijfers over het jaar 2017 zijn onderaan deze pagina te vinden.

In opleidingen en cursussen van agenten wordt aandacht besteed aan de diversiteit in de samenleving. Het begrijpen en kunnen werken met verschillende culturen en het respectvol bejegenen van anderen staat hierin centraal. Onderdeel hiervan is het tegengaan van etnisch profileren. Het is onwenselijk wanneer de redenen voor een staandehouding van generaliserende stereotypen afhangt. Het gevaar bestaat dat op deze manier groepen Nederlanders van de politie vervreemd raken.

Veiligheid en integriteit

De korpschef heeft de huidige werkwijze met betrekking tot interne integriteitsonderzoeken, uitgevoerd door de afdelingen Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK), laten onderzoeken. Hieruit blijkt dat het te vaak niet goed gaat; het VIK-onderzoek blijkt lang niet altijd snel, adequaat, zorgvuldig of respectvol genoeg te zijn. De minister schrijft aan de Kamer achter de conclusie van de korpschef te staan dat het huidige stelsel niet voldoet en moet worden veranderd. Juist bij een organisatie die verantwoordelijk is voor de veiligheid op straat moet de interne veiligheid goed geborgd zijn. Bij deze verandering staan drie uitgangspunten centraal: rechtszekerheid, verbetering kwaliteit en helder onderscheid disciplinair en strafrechtelijk onderzoek.

In de brief gaat de minister ook kort in op onderzoek naar de cultuur bij de Landelijke Eenheid. Op dit moment wordt door de Inspectie van Justitie en Veiligheid nog onderzoek verricht naar het werkklimaat binnen de Landelijke Eenheid en de gevolgen voor de taakuitvoering. Een eerste deelonderzoek met betrekking tot de Dienst Landelijke Informatieorganisatie wordt in november verwacht. De korpschef zal na de publicatie van de in totaal drie deelrapporten bezien welke extra maatregelen nodig zijn.

Ten aanzien van de aanpak van corruptie schetst de minister dat aan de slag wordt gegaan met verbeterde signalering en screening, de uitrol van atypisch bevragen en ook met een meer heldere organisatiestructuur en protocollering. Ook is het noodzakelijk om speciale expertise op te bouwen. Een Team Aanpak Corruptie is opgericht, om de signalen van politiecorruptie uit Encrochatberichten te onderzoeken. Dit team staat onder leiding van de Rijksrecherche en wordt ondersteund door rechercheurs van de Landelijke Eenheid, om zo optimaal gebruik te maken van de reeds opgedane kennis en expertise.

De minister schrijft met de korpsleiding te streven naar een verbeterd stelsel waarin preventie, leren, cultuur en leiderschap centraal staan. De verbeteringen starten waar mogelijk per direct, waar organisatorische wijzingen nodig zijn, wordt een implementatieplan gemaakt dat in het eerste kwartaal van komend jaar gereed zal zijn.

Meer informatie